华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 授学无学人记品 第九(注音)

导读:尔时阿难、罗侯罗、而作是念:‘我等每自思惟,设得授记,不亦快乎。’即从座起,到于佛前,头面礼足,...

法华经卷四 授学无学人记品 第九(注音)

ěr
shí
ā
nán

luó
hóu
luó
ér
zuò
shì
niàn


děng
měi


wéi

shè

shòu
kuàicóng
zuò


dào


qián

tóu
miàn
bái

yán

shì
zūn


děngyīng
yǒu
fēn

wéi
yǒu

lái


děng
suǒ
guī

yòu

děng
wéi

qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
suǒ
jiàn
zhī
shi

ā
nán
cháng
wéi
shì
zhě


chí

zàng

luó
hóu
luó
shì

zhī


ruò

jiàn
shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhě


yuàn

mǎn

zhòng
wàngěr
shí

xué


xué
shēng
wén


èr
qiān
rén

jiē
cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

dào


qián


xīn

zhǎng

zhān
yǎng
shì
zūn


ā
nán

luó
hóu
luó
suǒ
yuàn

zhù


miàn

ěr
shí

gào
ā
nánlái
shì
dāng

zuò


hào
shān
hǎi
huì

zài
tōng
wáng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

dāng
gōng
yǎng
liù
shí
èr

亿
zhūchí

zàng

rán
hòu

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiào
huà
èr
shí
qiān
wàn

亿
héng

shā
zhū


děng

lìng
chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānguó
míng
cháng

shèng
fānqīng
jìng

liú

wéi


jié
míng
miào
yīn
biàn
mǎnshòu
寿
mìng

liàng
qiān
wàn

亿
ā
sēng

jié

ruò
rén

qiān
wàn

亿

liàng
ā
sēng

jié
zhōng
suàn
shù
jiàonéng

zhī

zhèng

zhù
shì
bèi

shòu
寿
mìng

xiàng

zhù
shì

bèi
zhèng


ā
nán

shì
shān
hǎi
huì

zài
tōng
wáng


wéi
shí
fāng

liàng
qiān
wàn

亿
héng

shā
děng
zhū


lái
suǒ
gòng
zàn
tàn

chēng

gōng


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


jīn
sēng
zhōng
shuō

ā
nán
chí

zhě

dāng
gōng
yǎng
zhū


rán
hòu
chéng
zhèng
jiào

hào
yuē
shān
hǎi
huì

zài
tōng
wángguó

qīng
jìng

míng
cháng

shèng
fān

jiào
huà
zhū
shù

héng
shā


yǒu

wēi


míng
wén
mǎn
shí
fāng

shòu
寿
mìng

yǒu
liàng


mǐn
zhòng
shēng


zhèng

bèi
shòu
寿
mìng

xiàng


bèi
shì


héng

shā
děng


shù
zhū
zhòng
shēng

zhōng

zhǒng

dào
yīn
yuán

ěr
shí
huì
zhōng
xīn

qiān
rén

xián
zuò
shì
niàn


děng
shàng

wén
zhū

shì


yǒu

yīn
yuán
ér
zhū
shēng
wén


shì
jué

ěr
shí
shì
zūn
zhī
zhū


xīn
zhī
suǒ
niàn

ér
gào
zhī
yuē

zhū
shàn
nán
ā
nán
děng


kōng
wáng

suǒ

tóng
shí

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn

ā
nán
cháng

duō
wén


cháng
qín
jīng
jìn

shì
chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānér
ā
nán

chí

jiāng
lái
zhū


zàng

jiào
huà
chéng
jiù
zhū


zhòng


běn
yuàn

shì


huòā
nán
miàn


qián


wén
shòu


guó

zhuāng
yán

suǒ
yuànxīn

huānwèi
céng
yǒu


shí

niàn
guò


liàng
qiān
wàn

亿
zhū


zàng

tōng


ài


jīn
suǒ
wén


shí
běn
yuàn

ěr
shí
ā
nán
ér
shuō

yán

shì
zūn
shèn

yǒu

lìng

niàn
guòliàng
zhū
jīn

suǒ
wén


jīn
ān
zhù


dào

fāng
biàn
便
wéi
shì
zhě


chí
zhūěr
shí

gào
luó
hóu
luólái
shì
dāng

zuò


hào
dǎo

bǎo
huá

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

dāng
gōng
yǎng
shí
shì
jiè
wēi
chén
děng
shù
zhū


lái

cháng
wéi
zhū

ér
zuò
zhǎng


yóu

jīn


shì
dǎo

bǎo
huá


guó

zhuāng
yán

shòu
寿
mìng
jié
shù

suǒ
huàzhèng


xiàng
shān
hǎi
huì

zài
tōng
wáng

lái
wèi


ér
zuò
zhǎng


guò
shì

hòu

dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāněr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


wéi
tài

shí

luó
hóu
wéi
zhǎngjīn
chéng

dào

shòu

wéi

zi


wèi
lái
shì
zhōng

jiàn

liàng

亿


jiē
wéi

zhǎngxīn
qiú

dào

luó
hóu
luó

háng

wéi

néng
zhī
zhī

xiàn
wéi

zhǎngshì
zhū
zhòng
shēng


liàng

亿
qiān
wàn

gōngshǔ

ān
zhù

qiú

shàng
dào

ěr
shí
shì
zūn
jiàn
xué


xué
èr
qiān
rénróu
ruǎn


rán
qīng
jìng


xīn
guāngào
ā
nán


jiàn
shì
xué


xué
èr
qiān
rén
fǒu

wéi
rán


jiàn

ā
nán

shì
zhū
rén
děng

dāng
gōng
yǎng

shí
shì
jiè
wēi
chén
shù
zhū


lái

gōng
jìng
zūn
zhòng


chí

zàng


hòu
tóng
shí

shí
fāng
guó


chéng


jiē
tóng

hào

míng
yuē
bǎo
xiàng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

shòu
寿
mìng

jié

guó

zhuāng
yán

shēng
wén
zhèng


xiàng


jiē

tóng
děng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shì
èr
qiān
shēng
wén

jīn


qián
zhù


jiē

shòu


wèi
lái
dāng
chéng


suǒ
gōng
yǎng
zhūshàng
shuō
chén
shù


chí


cáng

hòu
dāng
chéng
zhèng
jiàoshí
fāng
guó


tóng

míng
hào


shí
zuò
dào
chǎng


zhèng

shàng
huì

jiē
míng
wéi
bǎo
xiāng

guó

zhèng


xiàngděng

yǒu


xián

zhū
shén
tōng


shí
fāng
zhòng
shēng

míng
wén

zhōu
biàn

jiàn


niè
pán

ěr
shí
xué


xué
èr
qiān
rén

wén

shòu


huān

yǒng
yuè

ér
shuō

yán

shì
zūn
huì
dēng
míng


wén
shòu

yīn

xīn
huān

chōng
mǎn


gān

jiàn
guàn