华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷五 如来寿量品 第十六(注音)

导读:尔时、佛告诸菩萨及一切大众:‘诸善男子,汝等当信解如来诚谛之语。’复告大众:‘汝等当信解如来诚谛之...

法华经卷五 如来寿量品 第十六(注音)

ěr
shí


gào
zhū
qiè

zhòng

zhū
shàn
nánděng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhīgào

zhòng


děng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhī


yòu

gào
zhū

zhòng


děng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhī


shì
shízhòngwéi
shǒu


zhǎng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī


děng
dāng
xìn
shòu
shì
sān
báiyán

wéi
yuàn
shuō
zhī


děng
dāng
xìn
shòuěr
shí
shì
zūn
zhī
zhū


sān
qǐng

zhǐ

ér
gào
zhī
yán


děng

tīng


lái


shén
tōng
zhīqiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó

jiē
wèi

jīn
shì
jiā
móuchū
shì
shì
gōng


qié

chéng

yuǎn

zuò

dào
chǎng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānrán

shàn
nánshí
chéng


lái

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jié
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

sān
qiān

qiān
shì
jiè

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

wéi
wēi
chén

guò

dōng
fāng

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

guó
nǎi
xià

chén


shì
dōng
xíng

jìn
shì
wēi
chén

zhū
shàn
nán
yún


shì
zhū
shì
jiè
wéi
jiào

zhī

shù
fǒu

děng

bái

yán

shì
zūn

shì
zhū
shì
jiè


liàng

biān

fēi
suàn
shù
suǒ
zhī


fēi
xīn

suǒqiè
shēng
wén


zhī
lòu
zhì


néng

wéi
zhī

xiàn
shù


děng
zhù
ā
wéi
yuè
zhìshì
shì
zhōng

suǒshì
zūn


shì
zhū
shì
jiè


liàng

biān

ěr
shí

gàozhòng

zhū
shàn
nán


jīn
dāng
fēn
míng
xuān


děng

shì
zhū
shì
jiè

ruò
zhuó
wēi
chén


zhuó
zhě
jìn

wéi
chén


chén

jié


chéng


lái


guò


bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

jié


cóng
shì
lái


cháng
zài

suō

shì
jiè
shuō

jiào
huà
chù
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

guó
dǎo

zhòng
shēng

zhū
shàn
nánshì
zhōng
jiān


shuō
rán
dēng

děng

yòu

yánniè
pán


shì
jiē

fāng
biàn
便
fēn
bié

zhū
shàn
nán


ruò
yǒu
zhòng
shēng
lái
zhì

suǒ
yǎn

guān

xìn
děng
zhū
gēn

dùn

suí
suǒ
yīng


chù
chù

shuō

míng


tóng

nián


xiǎoxiàn
yán
dāng

niè
pán

yòu

zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便
shuō
wēi
miào


néng
lìng
zhòng
shēng

huān

xīn

zhū
shàn
nánlái
jiàn
zhū
zhòng
shēng


xiǎobáo
gòu
zhòng
zhě

wèi
shì
rén
shuō


shǎo
chū
jiā


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānrán

shí
chéng


lái
jiǔ
yuǎn
ruò


dàn

fāng
biàn
便

jiào
huà
zhòng
shēng

lìng


dào

zuò

shì
shuō

zhū
shàn
nánlái
suǒ
yǎn
jīng
diǎn

jiē
wèi

tuō
zhòng
shēng

huò
shuō

shēn

huò
shuō

shēn

huò
shì

shēn

huò
shì

shēn

huò
shì

shì

huò
shì

shì

zhū
suǒ
yán
shuō

jiē
shísuǒ

zhělái

shí
zhī
jiàn
sān
jiè
zhī
xiàng


yǒu
shēng


ruò
tuì
退
ruò
chūzài
shì

miè

zhě

fēi
shí
fēi


fēi

fēi
sān
jiè
jiàn

sān
jièzhī
shì


lái
míng
jiàn


yǒu
cuò
miù


zhū
zhòng
shēng
yǒu
zhǒng
zhǒng
xìng

zhǒng
zhǒng


zhǒng
zhǒng
xíng

zhǒng
zhǒng

xiǎng
fēn
biélìng
shēng
zhū
shàn
gēn


ruò
gān
yīn
yuán
yán

zhǒng
zhǒng
shuō


suǒ
zuò

shì

wèi
céng
zàn
fèi


shì


chéng


lái

shèn

jiǔ
yuǎn

shòu
寿
mìng

liàng
ā
sēng

jié

cháng
zhù

miè

zhū
shàn
nánběn
xíng


dào
suǒ
chéng
shòu
寿
mìng

jīn
yóu
wèi
jìn


bèi
shàng
shù

rán
jīn
fēi
shí
miè


ér
biàn
便
chàng
yán

dāng

mièlái

shì
fāng
biàn
便

jiào
huà
zhòng
shēng

suǒ

zhě


ruò

jiǔ
zhù

shì

báo

zhī
rén


zhòng
shàn
gēn

pín
qióng
xià
jiàn

tān
zhuó


xiǎng
wàng
jiàn
wǎng
zhōng

ruò
jiàn

lái
cháng
zài

miè

biàn
便

jiāo

ér
huái
怀
yàn
dài


néng
shēng
nán
zāo
zhī
xiǎng

gōng
jìng
zhī
xīn

shì


lái

fāng
biàn
便
shuō


qiū
dāng
zhī

zhū

chū
shì

nán

zhí


suǒ

zhě


zhū
báo

rén

guò

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié

huò
yǒu
jiàn


huò

jiàn
zhěshìzuò
shì
yán

zhū

qiū


lái
nán


jiàn


zhòng
shēng
děng
wén

shìdāng
shēng

nán
zāo
zhī
xiǎng

xīn
huái
怀
liànyǎngbiàn
便
zhòng
shàn
gēn

shì


lái
suī

shí
miè

ér
yán
miè


yòu

shàn
nán


zhū


lái


jiē

shì

wèi

zhòng
shēng

jiē
shí

liáng


zhì
huì
cōng


míng
liàn
fāng
yào

shàn
zhì
zhòng
bìng


rén
duō
zhūruò
shí

èr
shí
nǎi
zhì
bǎi
shù


yǒu
shì
yuán

yuǎn
zhì

guó

zhū


hòu

yǐn


yào

yào

mèn
luàn

wǎn
zhuǎnshì
shí


huán
lái
guī
jiā

zhū

yǐn


huò
shī
běn
xīn

huò

shī
zhě

yáo
jiànjiē

huān


bài
guì
wèn
xùn

shàn
ān
yǐn
guī


děng

chī
yào

yuàn
jiàn
jiù
liáo

gèng

shòu
寿
mìng


jiàn

děng

nǎo

shì


zhū
jīng
fāng

qiú
hǎo
yào
cǎo


xiāng
měi
wèi
jiē
dǎo
shāi
lìng


ér
zuò
shì
yánliáng
yào


xiāng
měi
wèi
jiē

děng
chú

nǎozhòng
huàn


zhū

zhōng

shī
xīn
zhě

jiàn

liáng
yào


xiāng

hǎo


biàn
便

zhī

bìng
jìn
chúshī
xīn
zhě

jiàn


lái

suī

huān

wèn
xùn

qiú
suǒ
zhì
bìng

rán


yào
ér

kěn


suǒ

zhě
shēn


shī
běn
xīn
hǎo

xiāng
yào
ér
wèi

měi


zuò
shì
niàn
mǐn

wéi

suǒ
zhōng

xīn
jiē
diān
dǎo

suī
jiànqiú
suǒ
jiù
liáo


shì
hǎo
yào
ér

kěnjīn
dāng
shè
fāng
biàn
便

lìng


yào


zuò
shì
yán


děng
dāng
zhī


jīn
shuāi
lǎo


shí

zhì

shì
hǎo
liáng
yào

jīn
liú
zài
yōu

chài

zuò
shì
jiàozhì

guó

qiǎn
shǐ
使
huán
gào


shì
shí
zhū

wén

bèi
sàng

xīn

yōu
nǎo
ér
zuò
shì
niàn

ruò

zài
zhě


mǐn

děng

néng
jiàn
jiù


jīn
zhě
shě

yuǎn
sàng

guó


wéi

shì


cháng
huái
怀
bēi
gǎn

xīn
suì
xǐng


nǎi
zhī

yào

wèi
xiāng
měi
zhī


bìng
jiē
wén
chài

xún
biàn
便
lái
guī

xián
shǐ
使
jiàn
zhī

zhū
shàn
nán
yúnyǒu
rén
néng
shuō

liáng


wàng
zuì
fǒu

fǒu


shì
zūn


yán
shì

chéng


lái


liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

jié

wèi
zhòng
shēngfāng
biàn
便


yán
dāng
miè
yǒu
néng


shuō


wàng
guò
zhě

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

lái

suǒ
jīng
zhū
jié
shù


liàng
bǎi
qiān
wàn


亿
zǎi
ā
sēng
chí

cháng
shuō

jiào
huà


shù

亿
zhòng
shēng

lìngdào

ěr
lái

liàng
jié

wéi

zhòng
shēng


fāng
biàn
便
xiàn
niè
pán

ér
shí

miè


cháng
zhù

shuōcháng
zhù
zhū
shén
tōng


lìng
diān
dǎo
zhòng
shēng

suī
jìn
ér

jiàn

zhòng
jiàn

miè


guǎng
广
gōng
yǎng
shè


xián
jiē
huái
怀
liàn


ér
shēng

yǎng
xīn

zhòng
shēng

xìn


zhì
zhí

róu
ruǎn


xīn

jiàn

shēn
mìng

shí


zhòng
sēng


chū
líng
jiù
shān


shí

zhòng
shēng

cháng
zài


miè


fāng
biàn
便xiàn
yǒu
miè

miè


guó
yǒu
zhòng
shēng

gōng
jìng
xìn

zhě

zhōng

wéi
shuō

shàngděng

wén


dàn
wèi

mièjiàn
zhū
zhòng
shēng

méi
zài


nǎowéi
xiàn
shēn

lìng

shēng

yǎng

yīn

xīn
liàn


nǎi
chū
wéi
shuō


shén
tōng


shì


ā
sēng
chí
jié

cháng
zài
líng
jiù
shānzhū
zhù
chù

zhòng
shēng
jiàn
jié
jìn


huǒ
suǒ
shāo
shí
ān
yǐn

tiān
rén
cháng
chōng
mǎn

yuán
lín
zhū
táng


zhǒng
zhǒng
bǎo
zhuāng
yán

bǎo
shù
duō
huā
guǒ

zhòng
shēng
suǒ
yóu


zhū
tiān

tiān


cháng
zuò
zhòng
màn
tuó
luó
huā

sànzhòng


jìng


huǐ

ér
zhòng
jiàn
shāo
jìn

yōu

zhū

nǎo


shì

chōng
mǎn

shì
zhū
zuì
zhòng
shēng


è

yīn
yuán

guò
ā
sēng
chí
jié


wén
sān
bǎo
míng

zhū
yǒu
xiū
gōng


róu

zhì
zhí
zhě


jiē
jiàn

shēn
zài

ér
shuō


huò
shí
wèi

zhòng

shuō

shòu
寿

liàng

jiǔ
nǎi
jiàn

zhě

wéi
shuō

nán
zhí


zhì


shì

huì
guāng
zhào

liàng

shòu
寿
mìng

shù
jié

jiǔ
xiū

suǒděng
yǒu
zhì
zhě
shēng


dāng
duàn
lìng
yǒng
jìnshí

shàn
fāng
biàn
便

wéi
zhì
kuángshí
zài
ér
yánnéng
shuō

wàngwéi
shì


jiù
zhū

huàn
zhě

wéi
fán

diān
dǎo

shí
zài
ér
yán
miè


cháng
jiànér
shēng
jiāo

xīn

fàng

zhùduò

è
dào
zhōng


cháng
zhī
zhòng
shēng

háng
dào

háng
dào

suí
suǒ
yìngwéi
shuō
zhǒng
zhǒng


měi

zuò
shì
lìng
zhòng
shēng
shàng
huì


chéng
jiù

shēn