华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷五 安乐行品 第十四(注音)

导读:尔时文殊师利法王子菩萨摩诃萨、白佛言:‘世尊,是诸菩萨,甚为稀有,敬顺佛故,发大誓愿,于后恶世、...

法华经卷五 安乐行品 第十四(注音)

ěr
shí
wén
shū
shī


wáng


bái

yán

shì
zūn

shì
zhūshèn
wéi
nán
yǒu

jìng
shùn

shì
yuàn


hòu
è
shì


chí

shuō
shì

huá
jīng

shì
zūnhòu
è
shì

yún

néng
shuō
shì
jīng


gào
wén
shū
shī


ruòhòu
è
shì

shuō
shì
jīng

dāng
ān
zhù
zhě

ān
zhù


xíng
chù

qīn
jìn
chù

néng
wèi
zhòng
shēng
yǎn
shuō
shì
jīng

wén
shū
shī


yún

míng

xíng
chù

ruò

zhù
rěnróu

shàn
shùn
ér


bào

xīn


jīng

yòu
suǒ
xíng

ér
guān
zhū


shí
xiàngxíng

fēn
bié

shì
míng

xíng
chù

yún

míng

qīn
jìn
chùqīn
jìn
guó
wáng

wángchén

guān
zhǎng


qīn
jìn
zhū
wài
dào
fàn
zhì


jiān

děng


zào
shì

wén


zàn
yǒng
wài
shūqié

tuóqié

tuó
zhěqīn
jìn
zhū
yǒu
xiōng


xiāng
chā
xiāng
luó
děng
zhǒng
zhǒng
biàn
xiàn
zhī


yòu

qīn
jìn
zhān
tuó
luó


chù
zhū
yáng

gǒu

tián
liè


zhū
è
shì
rén
děng

huò
shí
lái
zhě


wèi
shuōsuǒ

wàng

yòu

qīn
jìn
qiú
shēng
wén

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu

wèn
xùn

ruò

fáng
zhōng

ruò
jīng
xíng
chù

ruò
zài
jiǎng
táng
zhōng


gòng
zhù
zhǐ

huò
shí
lái
zhě

suí

shuōsuǒ

qiú

wén
shū
shī


yòu


yīng


rén
shēn


néng
shēng

xiǎng
xiàng
ér
wéi
shuō

jiàn

ruò


jiāxiǎo


chǔ


guǎ

děng
gòng

jìn

zhǒng

nán
zhī
rén

wéi
qīn
hòu

jiā

ruò
yǒu
yīn
yuánshí

dàn

xīn
niàn


ruò
wèi

rén
shuō
chǐ
齿
xiào


xiàn
xiōng


nǎi
zhì
wèi

yóu

qīn
hòu

kuàng


shìchù
nián
shàoshā


xiǎo
ér

tóng
shī

cháng
hào
zuò
chán

zài

xián
chù

xiū
shè

xīn

wén
shū
shī


shì
míng
chū
qīn
jìn
chù

guān

qiè

kōng


shí
xiàng


diān
dǎo


dòng


tuì
退


zhuǎnkōng


suǒ
yǒu
xìng


qiè

yán
dào
duàn


shēng


chū

míng


xiàng

shí

suǒ
yǒu


liàng


biān


ài


zhàng

dàn

yīn
yuán
yǒu

cóng
diān
dǎo
shēng

shuō

cháng

guān

shì

xiàng

shì
míng


èr
qīn
jìn
chù

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò
yǒu
hòu
è
shìwèi
xīn


shuō
shì
jīng

yìng

háng
chù


qīn
jìn
chù

cháng

guó
wáng


guó
wángchén
guān
zhǎng

xiōng
xiǎn

zhě


zhān
tuó
luó

wài
dào
fàn
zhìqīn
jìn

zēng
shàng
màn
rén

tān
zhù
xiǎo
chéng

sān
zàng
xué
zhě


jiè

qiū

míng

luó
hànqiū


hǎo

xiào
zhě

shēn
zhùqiú
xiàn
miè


zhū
yōujiē

qīn
jìn

ruò
shì
rén
děng


hǎo
xīn
lái

dào


suǒ

wéi
wén

dàosuǒ
wèi
xīn


huái
怀

wàng

ér
wéi
shuō


guǎ

chǔzhū

nán

jiē

qīn
jìn


wéi
qīn
hòuqīn
jìn


ér
kuí
kuài

tián
lièwéi

shā
hài

fàn
ròu

huó

xuàn
mài
shì
zhī
rén

jiē

qīn
jìn

xiōng
xiǎn
xiàng


zhǒng
zhǒngzhū
yín

děng

jìn

qīn
jìnpíng
chù

wéi

shuō


ruò
shuō

shí
xiào
shí

jiāng


qiū

ruò


qiū


xīn
niàn


shì

míng
wéi

háng
chù
jìn
chùèr
chù

néng
ān

shuō

yòu


xíng

shàng
zhōng
xià


yǒu
wéi

wéi

shí

shí
fēn
bié

shì
nán
shì
zhūzhī

jiàn

shì

míng
wéiháng
chù


qiè
zhū


kōng

suǒ
yǒu


yǒu
cháng
zhù
miè

shì
míng
zhì
zhě

suǒ
qīn
jìn
chù

diān
dǎo
fēn
bié

zhū

yǒu


shì
shí
fēi
shí

shì
shēng
fēi
shēng

zài

xián
chù

xiū
shè

xīn

ān
zhù

dòng
shān

guān

qiè


jiē

suǒ
yǒu

yóu


kōng


yǒu
jiānshēng

chū


dòng

tuì
退

cháng
zhù

xiāng

shì
míng
jìn
chù

ruò
yǒu

qiūmiè
hòu


shì
háng
chù


qīn
jìn
chù

shuō

jīng
shí


yǒu
qiè
ruòyǒu
shíjìng
shì


zhèng

niàn

suí

guān


cóng
chán
dìng


wéi
zhū
guó
wáng

wáng

chén
mín


luó
mén
děng

kāi
huà
yǎn
chàng

shuō

jīng
diǎn


xīn
ān
yǐn


yǒu
qiè
ruò

wén
shū
shī


shì
míngān
zhù
chū


néng

hòu
shì

shuō

huá
jīng

yòu

wén
shū
shīlái
miè
hòu
zhōng

shuō
shì
jīng

yīng
zhù
ān

xíng

ruò
kǒu
xuān
shuō

ruò

jīng
shíshuō
rén

jīng
diǎn
guòqīng
màn
zhū


shī


shuō

rén
hào


cháng
duǎn


shēng
wén
rénchēng
míng
shuō

guò
èchēng
míng
zàn
tàn

měi

yòu


shēng
yuàn
xián
zhī
xīn

shàn
xiū

shì
ān

xīn


zhū
yǒu
tīng
zhě

yǒu
suǒ
nán
wènxiǎo
chéngdàn


chéng
ér
wèi
jiě
shuō

lìng


qiè
zhǒng
zhì

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yáncháng

ān
yǐn
shuōqīng
jìng


ér
shī
chuáng
zuò


yóu

shēn

zǎo

chén
huì

zhù
xīn
jìng


nèi
wài

jìng

ān
chù

zuò

suí
wèn
wéi
shuō

ruò
yǒu

qiūqiū


zhū
yōu

sāi


yōuguó
wáng
wáng


qún
chén
shì
mín


wēi
miàoyán
wéi
shuō

ruò
yǒu
nán
wèn

suí

ér


yīn
yuán
yǎn
fēn
bié


shì
fāng
biàn
便

jiē
shǐ
使

xīn

jiàn
jiàn
zēng

dào

chú
lǎn
duòxiè
dài
xiǎng


zhū
yōu
nǎo


xīn
shuō


zhòu

cháng
shuō


shàng
dào
jiào


zhū
yīn
yuán


liàngkāi
shì
zhòng
shēng

xián
lìng
huānfuyǐn
shí

yào

ér


zhōng


suǒ

wàng

dàn

xīn
niàn

shuō

yīn
yuán

yuàn
chéng

dào

lìng
zhòng

ěr

shì
ān

gōng
yǎng


miè

hòu

ruò
yǒu

qiū

néng
yǎn
shuō

miào

huá
jīng

xīn


huì

zhū
nǎo
zhàng
àiyōu
chóu
zhě

yòu


wèi
jiā
dāo
zhàng
děngbìn
chū

ān
zhù
rěn


zhì
zhě

shì

shàn
xiū

xīn

néng
zhù
ān
shàng
shuō


rén
gōng


qiān
wàn

亿
jié

suàn
shùshuō

néng
jìn

yòu

wén
shū
shī
hòu

shì


miè
shí

shòu
chí


sòng

jīng
diǎn
zhě


huái
怀


tāo
kuáng
zhī
xīnqīng

xué

dào
zhě

qiú

cháng
duǎn

ruò

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuqiú
shēng
wén
zhě

qiú

zhī

zhě

qiú


dào
zhěnǎo
zhī

lìng


huǐrén
yán


děng

dào
shèn
yuǎn

zhōng

néng


qiè
zhǒng
zhì

suǒ

zhěshì
fàng

zhī
rén


dào
xiè
dài


yòu


yīng

lùn
zhū


yǒu
suǒ
zhèng
jìng

dāng


qiè
zhòng
shēng


bēi
xiǎng


zhū

láixiǎng


zhū
shī
xiǎng


shí
fāng
zhū
cháng
yīng
shēn
xīn
gōng
jìng

bàiqiè
zhòng
shēng

píng
děng
shuōshùn
duō

shǎo

nǎi
zhì
shēn
ài

zhěwèi
duō
shuō

wén
shū
shī


shìhòu

shì


miè
shí

yǒu
chéng
jiù
shì

sān
ān

xíng
zhě

shuō
shì

shí


néng
nǎo
luàn


hào
tóng
xué
gòng

sòng
shì
jīng
zhòng
ér
lái
tīng
shòu

tīng

néng
chí

chí

néng
sòng

sòng

néng
shuō

shuō

néng
shū

ruò
shǐ
使
rén
shū

gōng
yǎng
jīng
juàn

gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò

shuō
shì
jīng

dāng
shě

huì
màn

chǎn
kuáng
xié
wěi
xīn

cháng
xiū
zhì
zhí
háng


qīng
miè

rén
lùnlìng


huǐ

yún

shì


shuō


cháng
róu

néng
rěn


bēi


qiè


shēng
xiè
dài
xīn

shí
fāng
mǐn
zhòng

háng
dào

yìng
shēng
gōng
jìng
xīn

shìshī


zhū

shì
zūn

shēng

shàng

xiǎngjiāo
màn
xīn

shuō


zhàng
ài


sān


shì

zhì
zhě
yìng
shǒuxīn
ān

háng


liàng
zhòng
suǒ
jìng

yòu

wén
shū
shī

hòu

shì


miè
shí

yǒu
chí
shì

huá
jīng
zhě


zài
jiā

chū
jiā
rén
zhōng
shēng


xīn


fēi


rén
zhōng
shēng

bēi
xīn

yīng
zuò
shì
niàn


shì
zhī
rén


wéi

shī


lái
fāng
biàn
便
suí

shuōwén

zhī

jué


wèn

xìn

jiě


rén
suī

wèn

xìn

jiě
shì
jīngā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí

suí
zài
shén
tōng


zhì
huì

yǐn
zhī

lìng

zhù
shì

zhōng

wén
shū
shī


shì
lái
miè
hòu

yǒu
chéng
jiù
zhě

shuō
shì

shí


yǒu
guò
shī

cháng
wéi

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuguó
wáng

wángchén

rén
mín


luó
mén


shì
děng

gōng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn


kōng
zhū
tiān

wèi
tīngcháng
suí
shì

ruò
zài

luò

chéng


kòng
xián
lín
zhōng

yǒu
rén
lái

nán
wèn
zhě

zhū
tiān
zhòu

cháng
wèi


ér
wèi

zhī

néng
lìng
tīng
zhě
jiē

huān


suǒ

zhějīng
shì

qiè
guò


wèi
lái

xiàn
zài
zhū

shén

suǒwén
shū
shī


shì

huá
jīngliàng
guó
zhōng

nǎi
zhì
míng
wén


kuàng

jiàn
shòu
chí

sòng

wén
shū
shī
qiáng

zhuàn
lún
shèng
wángwēi
shì
xiáng

zhū
guó

ér
zhū
xiǎo
wáng

shùn

mìng

shí
zhuàn
lún
wáng

zhǒng
zhǒng
bīng
ér
wǎng
tǎo


wáng
jiàn
bīng
zhòng
zhàn
yǒu
gōng
zhěhuān


suí
gōng
shǎng


huò

tián
zhái


luò

chéng


huò


fu

yǎn
shēn
zhī


huò

zhǒng
zhǒng
zhēn
bǎo

jīn

yín

liú


chēnǎo

shān

xiàng

chē
chéngrén
mín

wéi

zhōng
míng
zhū
zhī

suǒ

zhěwáng
dǐng
shàng
yǒu


zhū

ruò


zhī

wáng
zhū
juàn
shǔ


jīng
guài

wén
shū
shīláishì


chán
dìng
zhì
huìguó


wáng

sān
jiè

ér
zhū

wáng

kěn
shùnlái
xián
shèng
zhū
jiāng

zhī
gòng
zhàn


yǒu
gōng
zhě

xīn

huān
zhòng
zhōng
wèi
shuō
zhū
jīng

lìng

xīn
yuèchán
dìng

jiě
tuō


lòu
gēn


zhū

zhī
cái

yòuniè
pán
zhī
chéng

yán

miè


yǐn
dǎo

xīn

lìng
jiē
huān


ér

wèi
shuō
shì

huá
jīng

wén
shū
shīzhuàn
lún
wáng

jiàn
zhū
bīng
zhòng
yǒu

gōng
zhě

xīn
shèn
huān
nán
xìn
zhī
zhū

jiǔ
zài

zhōng

wàng

rén

ér
jīn

zhī


láishì


sān
jiè
zhōng
wéi


wángjiào
huà

qiè
zhòng
shēng

jiàn
xián
shèng
jūnyīn


fán
nǎo
gòng
zhàn

yǒu

gōng
xūn

miè
sān


chū
sān
jièwǎng

ěr
shí

lái


huān
huá
jīng

néng
lìng
zhòng
shēng
zhì

qiè
zhì


qiè
shì
jiān
duō
yuàn
nán
xìn

xiān
suǒ
wèi
shuō
ér
jīn
shuō
zhī

wén
shū
shī
huá
jīng

shì
zhū

lái


zhī
shuō


zhū
shuō
zhōng
zuì
wéi
shèn
shēn


hòu

qiáng

zhī
wáng
jiǔ

míng
zhū

jīn
nǎi

zhī

wén
shū
shī
huá
jīng

zhū


lái


zhī
zàng


zhū
jīng
zhōng
zuì
zài

shàng

cháng

shǒu


wàng
xuān
shuō

shǐ

jīn

nǎi


děng
ér

yǎn
zhī

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

cháng
háng
rěn


āi
mǐn

qiè

nǎi
néng
yǎn
shuō


suǒ
zàn
jīng

hòu

shì
shí

chí

jīng
zhě


jiā
chū
jiā


fēiyìng
shēng

bēi


děng

wén


xìn
shì
jīng


wéi

shī
dào


zhū
fāng
biàn
便

wéi
shuōlìng
zhù

zhōngqiáng

zhuàn
lún
zhī
wáng

bīng
zhàn
yǒu
gōng

shǎng

zhū


xiàng

chē
chéng

yán
shēn
zhīzhū
tián
zhái


luò
chéng


huò


fu

zhǒng
zhǒng
zhēn
bǎocái


huān

yǒu
yǒng
jiàn

néng
wéi
nán
shì

wáng
jiě

zhōng

míng
zhū

zhī


lái

ěr

wéi
zhū

wáng

rěn
zhì
huì
bǎo
zàng
bēihuà
shì

jiàn

qiè
rén

shòu
zhū

nǎo


qiú
jiě
tuō


zhū

zhàn

wéi
shì
zhòng
shēng

shuō
zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便

shuō

zhū
jīng


zhī
zhòng
shēnghòu
nǎi
wéi

shuō
shì

huá


wáng
jiě


míng
zhū

zhī


jīng
wéi
zūn

zhòng
jīng
zhōng
shàng


cháng
shǒuwàng
kāi
shì

jīn
zhèng
shì
shí

wéi

děng
shuō


miè

hòu

qiú

dào
zhěān
yǐn

yǎn
shuō

jīng

yīng
dāng
qīn
jìn


shì
shì
jīng
zhě

cháng

yōu
nǎo

yòu

bìng
tòng

yán

xiān
bái


shēng
pín
qióng

bēi
jiàn
chǒu
lòu

zhòng
shēng

jiànxián
shèng

tiān
zhū
tóngwéi
gěi
shǐ
使

dāo
zhàng

jiānéng
hài

ruò
rén
è


kǒu
yóu
xíng

wèi


shī

wáng

zhì
huì
guāng
míngzhī
zhào

ruò

mèng
zhōng

dàn
jiàn
miào
shì

jiàn
zhū

lái

zuò
shī

zuò

zhū

qiū
zhòng

wéi
rào
shuō


yòu
jiàn
lóng
shén

ā
xiū
luó
děng

shù

héng
shā

gōng
jìng

zhǎng


jiàn

shēn

ér
wéi
shuō


yòu
jiàn
zhū


shēn
xiāng
jīn


fàng

liàng
guāng

zhào


qiè


fàn
yīn
shēng

yǎn
shuō
zhūwéi

zhòng

shuō

shàng


jiàn
shēn
chù
zhōng


zhǎng
zàn


wén

huān


ér
wéi
gōng
yǎng


tuó
luó


zhèng

tuì
退
zhì


zhī

xīn

shēn


dào


wéi
shòu


chéng
zuì
zhèng
jiào


shàn
nán


dāng

lái
shìliàng
zhì


zhī

dào

guó

yán
jìng

guǎng
广

yǒu

zhòng


zhǎng
tīng


yòu
jiàn

shēn

zài
shān
lín
zhōng

xiū

shàn


zhèng
zhū
shí
xiāng

shēn

chán
dìng

jiàn
shí
fāng


zhū

shēn
jīn


bǎi

xiàng
zhuāng
yán

wén

wéi
rén
shuō

cháng
yǒu
shì
hǎo
mèng

yòu
mèng
zuò
guó
wáng

shě
gōng
diàn
殿
juàn
shǔ


shàng
miàoháng


dào
chǎng

zài


shù
xià

ér
chù
shī

zuò

qiú
dào
guò
zhū

zhī
zhì

chéng

shàng
dàoér
zhuǎn

lún

wéi

zhòng
shuō


jīng
qiān
wàn

亿
jié

shuō

lòu
miào
liàng
zhòng
shēng

hòu
dāng

niè
pán


yān
jìn
dēng
miè

ruò
hòu
è
shì
zhōng

shuō
shì
shì
rén

shàng
zhū
gōng