华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 提婆达多品 第十二(注音)

导读:尔时佛告诸菩萨、及天人四众:‘吾于过去无量劫中,求法华经,无有懈倦。于多劫中、常作国王,发愿求...

法华经卷四 提婆达多品 第十二(注音)

ěr
shí

gào
zhūtiān
rén

zhòngguò


liàng
jié
zhōng

qiú

huá
jīng


yǒu
xiè
juàn


duō
jié
zhōng
cháng
zuò
guó
wáng


yuàn
qiú


shàngxīn

tuì
退
zhuǎn

wèi

mǎn

liù

luó


qín
xíng

shī

xīn

lìn


xiàng
zhēn

guó

chéng

cóng

tóusuǐ

nǎo

shēn

ròu

shǒu


mìng

shí
shì
rén
mín
shòu
寿
mìng

liàng

wèi
juān
shě
guó
wèi

wěi
zhèng
tài
xuān
lìng

fāng
qiú


shuí
néng
wèi

shuō

chéng
zhě


dāng
zhōng
shēn
gōng

zǒu
shǐ
使

shí
yǒu
xiān
rén
lái
bái
wáng
yán


yǒu

chéng

míng
miào

huá
jīng

ruò

wéi


dāng
wèi
xuān
shuō

wáng
wén
xiān
yán

huān

yǒng
yuè


suí
xiān
rén

gōng

suǒ


cǎi
guǒ


shuǐ

shí
xīn

shè
shí

nǎi
zhì

shēn
ér
wéi
chuáng
zuò

shēn
xīn

juàn


shí
fèng
shì

jīng

qiān
suì

wèi
jīng
qín

shì

lìng

suǒ


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


niàn
guò

jié

wéi
qiú
suī
zuò
shì
guó
wáng


tān
chuí
zhōng
gào

fāng

shuí
yǒu


zhě

ruò
wéi

jiě
shuō

shēn
dāng
wéishí
yǒu
ā

xiān

lái
bái


wáng


yǒu
wēi
miào


shì
jiān
suǒ

yǒu

ruò
néng
xiū
xíng
zhě


dāng
wéi

shuō

shí
wáng
wén
xiān
yán

xīn
shēng


yuè


biàn
便
suí
xiān
rén

gōng


suǒ


cǎi
xīn

guǒ
luǒ

suí
shí
gōng
jìng


qíng
cún
miàoshēn
xīn

xiè
juàn


wéi
zhū
zhòng
shēng

qín
qiú


wéi

shēn
wéi

guó
wáng

qín
qiú
huòsuì
zhì

chéng


jīn

wéi

shuō


gào
zhū

qiū

ěr
shí
wáng
zhěshēn
shì

shí
xiān
rén
zhě

jīnduō
shì

yóuduō
shàn
zhī
shi


lìngliù

luóbēi

shě

sān
shí
èr
xiàng


shí
zhǒng
hǎojīn


shí
suǒ
wèi


shè


shí


gòng
shén
tōng
dào


chéng
děng
zhèng
jué

guǎng
广

zhòng
shēng

jiē
yīnduō
shàn
zhī
shi


gào
zhū

zhòng
duō
què
hòu
guò

liàng
jié

dāng

chéng


hào
yuē
tiān
wáng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

shì
jiè
míng
tiān
dào

shí
tiān
wáng

zhù
shì
èr
shí
zhōng
jié

guǎng
广
wèi
zhòng
shēng
shuō

miào


héng

shā
zhòng
shēng

ā
luó
hàn
guǒ


liàng
zhòng
shēng

yuán
jué
xīn

héng

shā
zhòng
shēng


shàng
dào
xīnshēng
rěn

zhì

tuì
退
zhuǎn

shí
tiān
wáng

bān
niè
pán
hòu

zhèng

zhù
shì
èr
shí
zhōng
jié

quán
shēn
shèbǎo


gāo
liù
shí
yóu
xún

zòng
guǎng
广

shí
yóu
xún

zhū
tiān
rén
mín
huá


xiāng

shāo
xiāng


xiāng


fu

yīng
luò

chuáng
fān

bǎo
gài


yuè


sòng


bài
gōng
yǎng

bǎo
miàoliàng
zhòng
shēng

ā
luó
hàn
guǒ


liàng
zhòng
shēng


zhī


zhòng
shēngxīn

zhì

tuì
退
zhuǎn


gào
zhū

qiū

wèi
lái
shì
zhōng

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wén
miào

huá
jīngduō
pǐn

jìng
xīn
xìn
jìng

shēng

huò
zhě


duòè
饿
guǐ

chù
sheng

shēng
shí
fāng

qián

suǒ
shēng
zhī
chù

cháng
wén

jīng

ruò
shēng
rén
tiān
zhōng

shòu
shèng
miào


ruò
zài

qián

lián
huá
huà
shēng


shí
xià
fāng
duō
bǎo
shì
zūn
suǒ
cóngmíng
yuē
zhì


bái
duō
bǎo


dāng
huán
běn


shì
jiā
móu


gào
zhì

yuē

shàn
nán


qiě
dài
yǒumíng
wén
shū
shī
xiāng
jiàn

lùn
shuō
miàohuán
běn


ěr
shí
wén
shū
shī


zuò
qiān

lián
huáchē
lún


láizuò
bǎo
lián
huá

cóng


hǎi
suō
jié
luó
lóng
gōng

rán
yǒng
chū

zhù

kōng
zhōng


líng
jiù
shān

cóng
lián
huá
xià

zhì


suǒ

tóu
miàn
jìng

èr
shì
zūn


xiū
jìngwǎng
zhì

suǒ

gòng
xiāng
wèi
wèn

què
zuò

miàn

zhìwèn
wén
shū
shī


rén
wǎng
lóng
gōng

suǒ
huà
zhòng
shēng


shùwén
shū
shī

yán


shù

liàngchēng


fēi
kǒu
suǒ
xuān

fēi
xīn
suǒ


qiě
dài
dāng
yǒu
zhèng

suǒ
yán
wèi
jìng


shù


zuò
bǎo
lián
huá

cóng
hǎi
yǒng
chū


líng
jiù
shān

zhù
zài

kōng


zhūjiē
shì
wén
shū
shī

zhī
suǒ
huà

xíng

jiē
gòng
lùn
shuō
liù

luó


běn
shēng
wén
rén

zài

kōng
zhōng
shuō
shēng
wén
xíng

jīn
jiē
xiū
xíng

chéng
kōng


wén
shū
shī

wèi
zhì

yuē


hǎi
jiào
huà


shì

shì

ěr
shí
zhì


zàn
yuē


zhì

yǒng
jiàn

huà


liàng
zhòng

jīn

zhū

huìjiē

jiàn

yǎn
chàng
shí
xiāng


kāi
chǎn

chéng


guǎng
广
dǎo
zhū
zhòng
shēng

lìng

chéngwén
shū
shī

yánhǎi
zhōng

wéi
cháng
xuān
shuō
miào

huá
jīng

zhì

wèn
wén
shū
shī

yán


jīng
shèn
shēn
wēi
miào

zhū
jīng
zhōng
bǎo

shì
suǒ

yǒu


yǒu
zhòng
shēng

qín
jiā
jīng
jìn

xiū
xíng

jīng
fǒu

wén
shū
shī

yán

yǒu
suō
jié
luó
lóng
wáng


nián
shǐ

suì

zhì
huì

gēn

shàn
zhī
zhòng
shēng
zhū
gēn
xíngtuó
luó


zhū

suǒ
shuō
shèn
shēn

zàng


néng
shòu
chí

shēn

chán
dìng

liǎo

zhūchà

qǐngxīntuì
退
zhuǎn

biàn
cái

ài


niàn
zhòng
shēng

yóu

chì


gōng
xīn
niàn
kǒu
yǎn

wēi
miào
guǎng
广bēi
rén
ràng

zhì
néng
zhìzhìyán


jiàn
shì
jiā

láiliàng
jié
nán
xíng

xíng


gōng
lèi


qiú


dào

wèi
céng
zhǐ


guān
sān
qiān

qiān
shì
jiè

nǎi
zhì

yǒu

jiè


fēi
shì


shě
shēn
mìng
chù

wèi
zhòng
shēng


rán
hòu
nǎi

chéng


dào


xìn

qǐng

biàn
便
chéng
zhèng
jué

yán
lùn
wèi


shí
lóng
wáng


xiàn

qián

tóu
miàn

jìng

què
zhù

miànzàn
yuē

shēn

zuì

xiàng

biàn
zhào

shí
fāng

wēi
miào
jìng

shēn


xiāng
sān
shí
èrshí
zhǒng
hǎo

yòng
zhuāng
yán

shēn

tiān
rén
suǒ
dài
yǎng

lóng
shén
xián
gōng
jìng


qiè
zhòng
shēng
lèizōng
fèng
zhě

yòu
wén
chéngwéi

dāng
zhèng
zhī


chǎn

chéng
jiào


tuō

zhòng
shēng

shí
shèlóng

yán


wèi

jiǔ


shàng
dào

shì
shì
nán
xìn

suǒ

zhěshēn
gòu
huì

fēi
shìyún

néng


shàng
dào
xuán
kuàng

jīng

liàng
jié
qín


xíng


xiū
zhū


rán
hòu
nǎi
chéng

yòu

rén
shēn
yóu
yǒu

zhàng


zhězuò
fàn
tiān
wáng

èr
zhě


shì

sān
zhě


wáng


zhě

zhuàn
lún
shèng
wáng


zhě


shēn

yún


shēn


chéng


ěr
shí
lóng

yǒu

bǎo
zhū

jià
zhí
sān
qiān

qiān
shì
jiè

chí

shàng
shòu
zhī

lóng

wèi
zhì
zūn
zhě
shè


yán


xiàn
bǎo
zhū

shì
zūn

shòu

shì
shì

fǒu


yán

shènyánshén


guān

chéngdāng
shí
zhòng
huì

jiē
jiàn
lóng


rán
zhī
jiān
biàn
chéng
nán

xíng


wǎng
nán
fāng

gòu
shì
jiè

zuò
bǎo
lián
huá

chéng
děng
zhèng
jué

sān
shí
èr
xiàng


shí
zhǒng
hǎo


wèi
shí
fāng

qiè
zhòng
shēng
yǎn
shuō
miào


ěr
shí
suō

shì
jiè
shēng
wén

tiān
lóngrén

fēi
rén

jiē
yáo
jiàn

lóng

chéngwèi
shí
huì
rén
tiān
shuō


xīn

huānyáo
jìngliàng
zhòng
shēng

wén

jiě
tuì
退
zhuǎn


liàng
zhòng
shēng


shòu
dàogòu
shì
jiè

liù
fǎn
zhèn
dòng

suō

shì
jiè

sān
qiān
zhòng
shēng
zhù

tuì
退


sān
qiān
zhòng
shēngxīn
ér

shòu


zhì
shè
qiè
zhòng
huì


rán
xìn
shòu