华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 见宝塔品 第十一(注音)

导读:尔时佛前有七宝塔,高五百由旬,纵广二百五十由旬,从地涌出,住在空中,种种宝物而庄校之。五千栏楯,龛室...

法华经卷四 见宝塔品 第十一(注音)

ěr
shí

qián
yǒu

bǎo


gāo

bǎi
yóu
xún

zòng
guǎng
广
èr
bǎi

shí
yóu
xún

cóng

yǒng
chū

zhù
zài
kōng
zhōng

zhǒng
zhǒng
bǎo

ér
zhuāng
jiào
zhī


qiān
lán
shǔn

kān
shì
qiān
wàn


shù
chuáng
fān

wéi
yǎn
shì

chuí
bǎo
yīng
luò
bǎo
líng
wàn

亿
ér
xuán

shàng


miàn
jiē
chū
duō

luó

zhān
tán
zhī
xiāng

chōng
biàn
shì
jiè


zhū
fān
gài


jīn

yín

liú


chēnǎo

zhēn
zhū

méi
guī


bǎo

chéng

gāo
zhì

tiān
wáng
gōng

sān
shí
sān
tiān

tiān
màn
tuó
luó
huá

gōng
yǎng
bǎozhū
tiān
lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng

qiān
wàn

亿
zhòngqiè
huá

xiāng

yīng
luò

fān
gài


yuè

gōng
yǎng
bǎo


gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

ěr
shí
bǎo

zhōng
chū

yīn
shēng
tàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
jiā
móu

shì
zūn

néng

píng
děng

huì

jiào

suǒ

niàn

miào

huá
jīng

wèi

zhòng
shuō


shì


shì

shì
jiā
móu

shì
zūn


suǒ
shuō
zhě

jiē
shì
zhēn
shí

ěr
shí

zhòng

jiàn

bǎo

zhù
zài
kōng
zhōng

yòu
wén

zhōng
suǒ
chū
yīn
shēng

jiē
guài
wèi
céng
yǒu

cóng
zuò
ér


gōng
jìng

zhǎng

què
zhù

miàn

ěr
shí
yǒu


míng


shuō

zhī

qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó

děng
xīn
zhī
suǒ


ér
bái

yán

shì
zūnyīn
yuán

yǒu

bǎo

cóng

yǒng
chū

yòu


zhōng

shì
yīn
shēng

ěr
shí

gào


shuō
bǎo

zhōng
yǒu

lái
quán
shēn

nǎi
wǎng
guò

dōng
fāng

liàng
qiān
wàn

亿
ā
sēng

shì
jiè

guó
míng
bǎo
jìng


zhōng
yǒu


hào
yuē
duō
bǎoxíng


dào
shí

zuò

shì
yuàn

ruò

chéng


miè

zhī
hòu


shí
fāng
guó

yǒu
shuō

huá
jīng
chù


zhī

miào

wèi
tīng
shì
jīng


yǒng
xiàn

qián

wéi
zuò
zhèng
míng

zàn
yán
shàn
zāichéng
dào


lín
miè

shí


tiān
rén

zhòng
zhōng
gào
zhū

qiū


miè

hòu


gōng
yǎng

quán
shēn
zhě

yīng
shén
tōng
yuàn


shí
fāng
shì
jiè

zài
zài
chù
chù

ruò
yǒu
shuō

huá
jīng
zhě


zhī
bǎo

jiē
yǒng
chū

qián

quán
shēn
zài


zhōng

zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāishuō

jīn
duō
bǎo

lái


wén
shuō

huá
jīng


cóng

yǒng
chū

zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
shí


shuō

lái
shénbái

yán

shì
zūn


děng
yuàn

jiàn


shēn


gào


shuō


shì
duō
bǎo


yǒu
shēn
zhòng
yuàn

ruò

bǎo


wèi
tīng

huá
jīng


chū

zhū

qián
shí


yǒushēn
shì

zhòng
zhěfēn
shēn
zhū


zài

shí
fāng
shì
jiè
shuō


jìn
huán


chù

rán
hòu

shēn
nǎi
chū
xiàn
ěrshuō


fēn
shēn
zhū


zài

shí
fāng
shì
jiè
shuō

zhě

jīn
yīng
dāng
shuō
bái

yán

shì
zūn


děng

yuàn

jiàn
shì
zūn
fēn
shēn
zhūbài
gōng
yǎng

ěr
shí

fàng
bái
háo

guāng


jiàn
dōng
fāng

bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
guó

zhūzhū
guó


jiēwéi


bǎo
shù

bǎo


wéi
zhuāng
yán


shù
qiān
wàn

亿


chōng
mǎn

zhōng

biàn
zhāng
bǎo
màn

bǎo
wǎng
luó
shàng


guó
zhū
miào
yīn
ér
shuō
zhūjiàn

liàng
qiān
wàn

亿biàn
mǎn
zhū
guó

wèi
zhòng
shuō


nán

西
běi
fāng


wéi
shàng
xià

bái
háo
xiàng
guāng
suǒ
zhào
zhī
chù
shì

ěr
shí
shí
fāng
zhūgào
zhòng


yán

shàn
nánjīn
yīng
wǎng
suō

shì
jiè

shì
jiā
móu


suǒ

bìng
gōng
yǎng
duō
bǎo

lái
bǎo


shí
suō

shì
jiè

biàn
qīng
jìng

liú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

huáng
jīn
wéi
shéng

jiè

dào


zhū

luò

cūn
yíng

chénghǎi

jiāng


shān
chuān

lín
sǒu

shāo

bǎo
xiāng

màn
tuó
luó
huá
biàn

bǎo
wǎng
màn

luó


shàng

xuán
zhū
bǎo
líng

wéi
liú

huì
zhòng


zhū
tiān
rén
zhì
shì
shí

zhū


jiāng

wéi
shì
zhě

zhì
suō

shì
jiè


dào
bǎo
shù
xiàbǎo
shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


zhuāng
yán

zhū
bǎo
shù
xià
jiē
yǒu
shī

zhī
zuò

gāo

yóu
xún
bǎo
ér
jiào
shì
zhī

ěr
shí
zhū

zuò
jié
jiā

zuò


shì
zhǎn
zhuǎn
biàn
mǎn
sān
qiān

qiān
shì
jiè

ér

shì
jiā
móufāng
suǒ
fēn
zhī
shēn
yóu

wèi
jìn

shí
shì
jiā
móu
róng
shòu
suǒ
fēn
shēn
zhū
fāng

gēng
biàn
èr
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

jiē
lìng
qīng
jìng


yǒuè
饿
guǐ

chù
sheng

ā
xiū
luó

yòu

zhū
tiān

rén
zhì
suǒ
huà
zhī
guóliú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


yǎn
shì

shù
xià
jiē
yǒu
bǎo
shī

zuò

gāo

yóu
xún

zhǒng
zhǒng
zhū
bǎo

wéi
zhuāng
jiào
hǎi

jiāng
zhēn
lín
tuó
shān
zhēn
lín
tuó
shān

tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shānshān
děng
zhū
shān
wáng

tōng
wéi


guó


bǎo

píng
zhèng

bǎo
jiāo

màn
biàn


shàng

xuán
zhū
fān
gài

shāo

bǎo
xiāng

zhū
tiān
bǎo
huá
biàn
shì
jiā
móu


wèi
zhū

dāng
lái
zuò

fāng

gēng
biàn
èr
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

jiē
lìng
qīng
jìng


yǒuè
饿
guǐ

chù
sheng

ā
xiū
luó

yòu

zhū
tiān

rén
zhì
suǒ
huà
zhī
guóliú

wéi


bǎo
shù
zhuāng
yán

shù
gāo

bǎi
yóu
xún

zhīhuá

guǒ


zhuāng
yán

shù
xià
jiē
yǒu
bǎo
shī

zuò

gāo

yóu
xún
bǎo
ér
jiào
shì
zhī
hǎi

jiāng
zhēn
lín
tuó
shān
zhēn
lín
tuó
shān

tiě
wéi
shān


tiě
wéi
shānshān
děng
zhū
shān
wáng

tōng
wéi


guó


bǎo

píng
zhèng

bǎo
jiāo

màn

biàn


shàng

xuán
zhū
fān
gài

shāo

bǎo
xiāng

zhū
tiān
bǎo
huá
biàn
ěr
shí
dōng
fāng
shì
jiā
móu


suǒ
fēn
zhī
shēn

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
guó

zhōng
zhū
shuō


lái

shì


shí
fāng
zhū

jiē

lái


zuò


fāng

ěr
shí


fāng


bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
guó

zhū


lái
biàn
mǎn

zhōng

shì
shí

zhū


zài
bǎo
shù
xià

zuò
shī

zuò

jiē
qiǎn
shì
zhě
wèn
xùn
shì
jiā
móu

bǎo
huá
mǎn

ér
gào
zhī
yán

shàn
nánwǎng


shé
jué
shān
shì
jiā
móu


suǒ
yuē

shǎo
bìng

shǎo
nǎoān


shēng
wén
zhòng

ān
wěn
fǒubǎo
huá
sàn

gōng
yǎng

ér
zuò
shì
yán


mǒu
jiǎ
kāi

bǎo


zhū

qiǎn
shǐ
使
shì

ěr
shí
shì
jiā
móujiàn
suǒ
fēn
shēnlái
zuò

shī

zhī
zuò

jiē
wén
zhūtóng
kāi
bǎocóng
zuò


zhù

kōng
zhōng


qiè

zhòng
zhǎng


xīn
guānshì
shì
jiā
móu
yòu
zhǐ
kāi

bǎochū

yīn
shēng


què
guān
yào
kāi

chéng
mén


shí

qiè
zhòng
huì

jiē
jiàn
duō
bǎo

lái

bǎo

zhōng
zuò
shī

zuò

quán
shēn

sànchán
dìng

yòu
wén

yán

shàn
zāi

shàn
zāi

shì
jiā
móukuài
shuō
shì

huá
jīng


wèi
tīng
shì
jīng

ér
lái
zhì


ěr
shí

zhòng
děng

jiàn
guò


liàng
qiān
wàn

亿
jié
miè


shuō

shì
yán

tàn
wèi
céng
yǒu


tiān
bǎo
huá


sàn
duō
bǎo


shì
jiā
móu


shàng

ěr
shí
duō
bǎobǎo

zhōng
fēn
bàn
zuò

shì
jiā
móuér
zuò
shì
yán

shì
jiā
móu
jiù

zuò


shí
shì
jiā
móu

zhōng

zuò

bàn
zuò

jié
jiā

zuò

ěr
shí


zhòng
jiàn
èr

lái
zài

bǎo

zhōng
shī

zuò
shàng

jié
jiā

zuò


zuò
shì
niàn


zuò
gāo
yuǎn

wéi
yuàn

lái

shén
tōng


lìng

děng
bèi

chù

kōng


shí
shì
jiā
móu
shén
tōng


jiē
zhū

zhòng
jiē
zài

kōngyīn
shēng

gào

zhòng

shuí
néng


suō

guó

guǎng
广
shuō
miào

huá
jīng

jīn
zhèng
shì
shí


lái

jiǔ
dāng

niè
pán

miào

huá
jīng

zhǔ
yǒu
zài

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

shèng
zhǔ
shì
zūn

suī
jiǔ
miè


zài
bǎo

zhōng

shàng
wéi

lái

zhū
rén
yúnqín
wéi
mièyāng
shù
jié

chù
chù
tīngnán

běn
yuàn


miè

hòu

zài
zài
suǒ
wǎng

cháng
wéi
tīng


yòu

fēn
shēn


liàng
zhūhéng
shā
děng

lái

tīngjiàn
miè


duō
bǎo

lái


shě
miào

zhòng

tiān
rén
lóng
shén

zhū
gōng
yǎng
shì

lìng

jiǔ
zhù


lái
zhì


wéi
zuò
zhūshén
tōng
liàng
zhòng

lìng
guó
qīng
jìng

zhū

bǎo
shù
xià


qīng
jìng
chí

lián
huá
zhuāng
yán


bǎo
shù
xià

zhū
shī

zuò


zuò

shàng

guāng
míng
yán
shìān
zhōng

rán


huǒ

shēn
chū
miào
xiāng

biàn
shí
fāng
guó

zhòng
shēng
méng
xūn
shèng
fēng

chuī
xiǎo
shù
zhī


shì
fāng
biàn
便

lìng

jiǔ
zhù

gào
zhū

zhòng


miè

hòu

shuí
néng

chí


shuō

jīng

jīn


qián


shuō
shì
yán


duō
bǎo


suī
jiǔ
miè
shì
yuàn

ér
shī

hǒu

duō
bǎo

lái
shēn

suǒ

huà


dāng
zhīzhū


děng

shuí
néngdāng


yuàn

lìng

jiǔ
zhù


yǒu
néngjīng

zhě


wéi
gōng
yǎngduō
bǎo


duō
bǎo


chǔ

bǎo


cháng
you
shí
fāng

wéi
shì
jīng
gōng
yǎng

zhū
lái
huà


zhuāng
yán
guāng
shì

zhū
shì
jiè
zhě

ruò
shuō

jīng


wéi
jiàn


duō
bǎo

lái


zhū
huà


zhū
shàn
nán

wéi


wéi
nán
shì
yuàn

zhū

jīng
diǎn

shù

héng
shā

suī
shuō

děng

wèi

wéi
nán

ruò
jiēzhì
zhì

fāng


shù
wèi
wéi
nán

ruò


zhǐ

dòng

qiān
jiè

yuǎn
zhì

guó


wèi
wéi
nán

ruò

yǒu
dǐng

wéi
zhòng
yǎn
shuō


liàng

jīng


wèi
wéi
nán

ruò

miè
hòu


è
shì
zhōng

néng
shuō

jīng

shì

wéi
nán

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

shǒu


kōng

ér

yóu
xíng


wèi
wéi
nánmiè
hòu

ruò

shū
chí

ruò
shǐ
使
rén
shū

shì

wéi
nán

ruò
zhì

jiǎ
shàng

shēng

fàn
tiān


wèi
wéi
nán


miè

hòu


è
shì
zhōng

zàn


jīng

shì

wéi
nán

jiǎ
shǐ
使
jié
shāo

dān

gān
cǎo


zhōng

shāo


wèi
wéi
nán


miè

hòu

ruò
chí

jīng

wéi

rén
shuō

shì

wéi
nán

ruò
chí

wàn


qiān

cáng

shí
èr

jīng

wéi
rén
yǎn
shuō

lìng
zhū
tīng
zhě


liù
shén
tōng

suī
néng

shì


wèi
wéi
nánmiè
hòu

tīng
shòu

jīng

wèn
shì

wéi
nán

ruò
rén
shuō


lìng
qiān
wàn

亿


liàng

shù

héng
shā
zhòng
shēng


ā
luó
hàn


liù
shén
tōng

suī
yǒu
shìwèi
wéi
nánmiè
hòu

ruò
néng
fèng
chíjīng
diǎn

shì

wéi
nán


wéi

dàoliàng


cóng
shǐ
zhì
jīn

guǎng
广
shuō
zhū
jīng

ér


zhōng


jīngruò
yǒu
néng
chí


chí

shēn

zhū
shàn
nán
miè
hòu

shuí
néng
shòu
chí


sòng

jīng

jīn


qián


shuō
shì
yán


jīng
nán
chí

ruò
zàn
chí
zhěhuān


zhū


rán


shì
zhī
rén

zhū

suǒ
tàn

shì

yǒng
měng

shì

jīng
jìn

shì
míng
chí
jiè

háng
tóu
tuó
zhě


wéi
shàng

dào

néng

lái
shì


chí

jīng

shì
zhēnzhù
chún
shànmiè

hòu

néng
jiěshì
zhū
tiān
rén

shì
jiān
zhī
yǎn


kǒng
wèi
shì

néng


shuō


qiè
tiān
rén

jiē
yìng
gōng
yǎng