华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 法师品 第十(注音)

导读:尔时世尊因药王菩萨、告八万大士:‘药王,汝见是大众中,无量诸天、龙王、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽、人与非人、及比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、求声闻者,求辟支佛者,求佛道者,如是等类,咸...

法华经卷四 法师品 第十(注音)

ěr
shí
shì
zūn
yīn
yào
wánggào

wàn

shì

yào
wáng


jiàn
shì

zhòng
zhōng


liàng
zhū
tiān

lóng
wáng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén

fēi
rénqiū


qiū


yōu

sāi

yōuqiú
shēng
wén
zhě

qiú

zhī

zhě

qiú

dào
zhě


shì
děng
lèi

xián


qián

wén
miào

huá
jīng

nǎi
zhì

niàn
suí

zhě


jiē

shòu


dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
gào
yào
wáng

yòu

lái
miè

zhī
hòu

ruò
yǒu
rén
wén
miào

huá
jīng

nǎi
zhì


niàn
suí

zhě
shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ruò

yǒu
rén

shòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě
miào

huá
jīng

nǎi
zhì

jīng
juàn
jìng
shìzhǒng
zhǒng
gōng
yǎng

huá

xiāng

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān


fu


yuè

nǎi
zhì

zhǎng
gōng
jìng

yào
wáng

dāng
zhī
shì
zhū
rén
děng


céng
gōng
yǎng
shí
wàn

亿zhū

suǒ
chéng
jiù

yuàn

mǐn
zhòng
shēng


shēng

rén
jiān

yào
wáng

ruò
yǒu
rén
wèn


děng
zhòng
shēng


wèi
lái
shì
dāng

zuò


yīng
shì

shì
zhū
rén
děng


wèi
lái
shì


zuò


ruò
shàn
nán


shàn

rénhuá
jīng

nǎi
zhìshòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě

zhǒng
zhǒng
gōng
yǎng
jīng
juàn

huá

xiāng

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān


fu


yuè


zhǎng
gōng
jìng

shì
rén


qiè
shì
jiān
suǒ
yīng
zhān
fèng

yīng


lái
gōng
yǎng
ér
gōng
yǎng
zhī

dāng
zhī

rén
shì
chéng
jiù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānāi
mǐn
zhòng
shēng

yuàn
shēng

jiān

guǎng
广
yǎn
fēn
bié
miào

huá
jīng


kuàng
jìn
néng
shòu
chí

zhǒng
zhǒng
gōng
yǎng
zhě

yào
wáng

dāng
zhī
shì
rén


shě
qīng
jìng

bàomiè

hòu

mǐn
zhòng
shēng


shēng

è
shì

guǎng
广
yǎn

jīng

ruò
shì
shàn
nán


shàn

rén


miè

hòu

néng
qiè
wèi

rén
shuō

huá
jīng

nǎi
zhìdāng
zhī
shì
rén


lái
shǐ
使


lái
suǒ
qiǎn

xíng

lái
shì


kuàng


zhòng
zhōng
guǎng
广
wèi
rén
shuō

yào
wáng

ruò
yǒu
è
rénshàn
xīnjié
zhōng
xiàn


qián

cháng
huǐ
zuì
shàng
qīng

ruò
rén


è
yán

huǐ

zài
jiā

chū
jiā

sòng

huá
jīng
zhě


zuì
shèn
zhòng

yào
wáng


yǒu

sòng

huá
jīng
zhě

dāng
zhī
shì
rén


zhuāng
yán
ér

zhuāng
yán


wéi

lái
jiān
suǒ

dān


suǒ
zhì
fāng

yīng
suí
xiàngxīn

zhǎng

gōng
jìng
gōng
yǎng

zūn
zhòng
zàn
tàn

huá

xiāng

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zèng
gài

chuáng
fān


fu

yáo
zhuàn

zuò
zhū

yuè

rén
zhōng
shàng
gòng

ér
gōng
yǎng
zhī

yīng
chí
tiān
bǎo
ér

sàn
zhī

tiān
shàng
bǎo

yīng

fèng
xiàn

suǒ

zhě


shì
rén
huān

shuō
wén
zhījiū
jìng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò

zhù

dào

chéng
jiù

rán
zhì

cháng
dāng
qín
gōng
yǎng

shòu
chí

huá
zhě


yǒu

qiè
zhǒng
zhì
huì

dāng
shòu
chí
shì
jīng

bìng
gōng
yǎng
chí
zhě

ruò
yǒu
néng
shòu
chí

miào

huá
jīng
zhě

dāng
zhī

suǒ
shǐ
使

mǐn
niàn
zhū
zhòng
shēng

zhū
yǒu
néng
shòu
chí

miào

huá
jīng
zhě

shě

qīng
jìng


mǐn
zhòng

shēng


dāng
zhī

shì
rén


zài
suǒ

shēng

néng


è
shì

guǎng
广
shuō

shàng


yìng

tiān
huá
xiāng


tiān
bǎo

fu

tiān
shàng
miào
bǎo


gōng
yǎng
shuō

zhě


miè
hòu
è
shì

néng
chí
shì
jīng
zhě

dāng

zhǎng

jìng


gōng
yǎng
shì
zūn

shàng
zhuàn
zhòng
gān
měi


zhǒng
zhǒng

fu

gōng
yǎng
shìwén

ruò
néng

hòu
shì

shòu
chí
shì
jīng
zhě


qiǎn
zài
rén
zhōng

háng


lái
shì

ruò


jié
zhōng

cháng
huái
怀

shàn
xīn

zuò

érhuò

liàng
zhòng
zuì


yǒu

sòng
chí

shì

huá
jīng
zhějiā
è
yán


zuì

guò


yǒu
rén
qiú

dào

ér


jié
zhōng


zhǎng
zài

qiánshù

zàn

yóu
shì
zàn

liàng
gōng


tàn
měi
chí
jīng
zhě
guò
shí

亿
jié


zuì
miào

shēngxiāng
wèi
chù

gōng
yǎng
chí
jīng
zhě


shì
gōng
yǎng


ruòwén


yìng

xīn
qìng


jīn
huòyào
wáng
jīn
gàosuǒ
shuō
zhū
jīng

ér


jīng
zhōng


huá
zuìěr
shí


gào
yào
wángsuǒ
shuō
jīng
diǎn

liàng
qiān
wàn

亿


shuō

jīn
shuō

dāng
shuō

ér


zhōnghuá
jīng
zuì
wéi
nán
xìn
nán
jiě

yào
wáng


jīng
shì
zhū


yào
zhī
zàngfēn

wàng
shòu

rén

zhū

shì
zūn
zhī
suǒ
shǒu


cóng


lái

wèi
céng
xiǎn
shuō

ér

jīng
zhě


lái
xiàn
zài

yóu
duō
yuàn


kuàng
miè

hòu

yào
wáng

dāng
zhī

lái
miè
hòu


néng
shū

chísòng

gōng
yǎng

wèi

rén
shuō
zhě


lái

wéizhī

yòu
wéi

fāng
xiàn
zài
zhū

zhī
suǒ

niàn

shì
rén
yǒu

xìnzhì
yuàn


zhū
shàn
gēn


dāng
zhī
shì
rén


lái
gòng

宿


wéi

lái
shǒu


tóu

yào
wáng

zài
zài
chù
chù

ruò
shuō

ruò


ruò
sòng

ruò
shū

ruò
jīng
juàn
suǒ
zhù
chù

jiē
yīng


bǎolìng
gāo
guǎng
广
yǎn
shì
ān
shè


suǒ

zhězhōng

yǒu

lái
quán
shēn
yīng


qiè
huá

xiāng

yīng
luò

zèng
gài

chuáng
fān


yuè


sòng

gōng
yǎng
gōng
jìng

zūn
zhòng
zàn
tàn

ruò
yǒu
rén

jiàn
bài

gōng
yǎng

dāng
zhī
shì
děng
jiē
jìn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyào
wáng

duō
yǒu
rén
zài
jiā

chū
jiā
xíng


dào

ruò

néng

jiàn

wénsòng

shū

chí

gōng
yǎng
shì

huá
jīng
zhě

dāng
zhī
shì
rén
wèi
shàn
xíng


dào

ruò
yǒu

wén
shì
jīng
diǎn
zhě

nǎi
néng
shàn
xíng


zhī
dào


yǒu
zhòng
shēng
qiú

dào
zhě

ruò
jiàn

ruò
wén
shì

huá
jīng

wén

xìn
jiě
shòu
chí
zhě

dāng
zhī
shì
rén

jìn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānyào
wángyǒu
rénshuǐgāo
yuán
chuān
穿
záo
qiú
zhī

yóu
jiàn
gàn


zhī
shuǐ
shàng
yuǎn

shī
gōngzhuǎn
jiàn
shī
湿


suì
jiàn
zhìxīn
jué
dìng

zhī
shuǐ

jìn


shì

ruò
wèi
wén

wèi
jiě

wèi
néng
xiū

shì

huá
jīng
zhě

dāng
zhī
shì
rén

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shàng
yuǎn

ruò

wén

jiě


wéi

xiūzhī

jìn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānsuǒ

zhěqiè


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānjiē
shǔ

jīng


jīng
kāi
fāng
biàn
便
mén

shì
zhēn
shí
xiàng

shì

huá
jīng
zàng

shēn

yōu
yuǎn


rén
néng
dào

jīn

jiào
huà
chéng
jiù


ér
wèi
kāi
shì

yào
wáng

ruò
yǒu


wén
shì

huá
jīng

jīngwèi

dāng
zhī
shì
wéi
xīn

ruò
shēng
wén
rén
wén
shì
jīng

jīngwèi

dāng
zhī
shì
wéi
zēng
shàng
màn
zhě

yào
wáng

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén


lái
miè
hòu


wèi

zhòng
shuō
shì

huá
jīng
zhě

yún

yīng
shuō

shì
shàn
nán


shàn

rénlái
shì

zhuó

lái


zuò

lái
zuò

ěr
nǎi
yīng
wèi

zhòng
guǎng
广
shuō

jīng


lái
shì
zhě


qiè
zhòng
shēng
zhōng


bēi
xīn
shì


lái

zhě

róu

rěn

xīn
shì


lái
zuò
zhě


qiè

kōng
shì

ān
zhù
shì
zhōng

rán
hòu


xiè
dài
xīn

wèi
zhū
zhòng
guǎng
广
shuō
shì

huá
jīng

yào
wáng
guó

qiǎn
huà
rén
wéi


tīng

zhòng


qiǎn
huà

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


tīng

shuō


shì
zhū
huà
rén

wén

xìn
shòu

suí
shùnruò
shuō

zhě
zài
kòng
xián
chù


shí
guǎng
广
qiǎn
tiān
lóng

guǐ
shén

qiánā
xiū
luó
děng

tīng

shuōsuī
zài

guó

shí
shí
lìng
shuō

zhě

jiàn

shēn

ruò


jīng
wàng
shī

dòu


hái
wèi
shuō

lìng
ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán


shě
zhū
xiè
dài

yīng
dāng
tīng

jīng

shì
jīng
nán

wén

xìn
shòu
zhě

nán


rén


shuǐ

zhǎi
záo

gāo
yuán

yóu
jiàn
gān
zào


zhī

shuǐ
shàng
yuǎn

jiàn
jiàn
shī
湿jué
dìng
zhī
jìn
shuǐ

yào
wáng

dāng
zhī


shì
zhū
rén
děng


wén

huá
jīngzhì
shèn
yuǎn

ruò
wén
shì
shēn
jīng

jué
le
shēng
wén


shì
zhū
jīng
zhī
wáng

wénwéi

dāng
zhī

rén
děng

jìn


zhì
huì

ruò
rén
shuō

jīng

yìng


lái
shì

zhù


lái


ér
zuò

lái
zuò

chù
zhòng

suǒ
wèi

guǎng
广
wéi
fēn
bié
shuōbēi
wéi
shì

róu

rěnzhū

kōng
wéi
zuò

chù

wéi
shuō


ruò
shuō

jīng
shí

yǒu
rén
è
kǒu


jiā
dāo
zhàng

shí

niàn


yìng
rěn


qiān
wàn

亿


xiàn
jìng
jiān

shēnliàng

亿
jié

wéi
zhòng
shēng
shuō


ruò

miè

hòu

néng
shuō

jīng
zhě


qiǎn
huà

zhòng


qiū

qiūqīng
xìn
shì


gōng
yǎng


shī

yǐn
dǎo
zhū
zhòng
shēng


zhī
lìng
tīng


ruò
rén

jiā
è

dāo
zhàng


shí


qiǎn
biàn
huà
rén

wéi
zhī
zuò
wèi


ruò
shuō

zhī
rén


zài
kòng
xián
chù
rén
shēng


sòng

jīng
diǎn


ěr
shí
wéi
xiàn
qīng
jìng
guāng
míng
shēn

ruò
wàng
shī
zhāng


wéi
shuō
lìng
tōng


ruò
rén

shì


huò
wéi

zhòng
shuō

kōng
chù

sòng
jīng

jiē

jiàn

shēn

ruò
rén
zài
kòng
xián


qiǎn
tiān
lóng
wáng


chā
guǐ
shén
děng

wéi
zuò
tīng

zhòng

shì
rén

shuō


fēn
bié

guà
ài

zhū


niàn


néng
lìng

zhòng


ruò
qīn
jìn

shī

dào

suí
shùn
shì
shī
xué


jiàn
héng
shā