华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷四 劝持品 第十三(注音)

导读:尔时药王菩萨摩诃萨、及大乐说菩萨摩诃萨、与二万菩萨眷属俱,皆于佛前、作是誓言:‘惟愿世尊不以为...

法华经卷四 劝持品 第十三(注音)

ěr
shí
yào
wáng
shuōèr
wàn


juàn
shǔ


jiē


qián
zuò
shì
shì
yán

wéi
yuàn
shì
zūn


wéiděng


miè
hòu

dāng
fèng
chí


sòng

shuō

jīng
diǎn

hòu
è
shì
zhòng
shēng

shàn
gēn
zhuǎn
shǎo

duō
zēng
shàng
màn

tān

gōng
yǎng

zēng

shàn
gēn

yuǎn

jiě
tuō

suī
nán

jiào
huà


děng
dāng


rěnsòng

jīng

chí
shuō

shū
xiě

zhǒng
zhǒng
gōng
yǎngshēn
mìng

ěr
shí
zhòng
zhōng

bǎi
ā
luó
hàn

shòu

zhě

bái

yán

shì
zūn


děng


shì
yuànguó


guǎng
广
shuō

jīng


yǒu
xué


xué

qiān
rén


shòu

zhě

cóng
zuò
érzhǎng
xiàng

zuò
shì
shì
yán

shì
zūn


děng

dāng


guó

guǎng
广
shuō

jīng

suǒ

zhě


shì
suō

guó
zhōng

rén
duō

è

huái
怀
zēng
shàng
màn

gōng

qiǎn


chēn
zhuó
chǎn


xīn

shí


ěr
shí


shéqiūxué


xué

qiū

liù
qiān
rén


cóng
zuò
érxīn

zhǎng

zhān
yǎng
zūn
yánzàn
shě


shí
shì
zūn
gào
jiāo
tán
yōu

ér
shì

lái


xīn
jiāng

wèi


shuō

míng

shòu
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

jiāo
tánxiān
zǒng
shuō

qiè
shēng
wén
jiē

shòu


jīn


zhī

zhě

jiāng
lái
zhī
shì

dāng

liù
wàn

qiān

亿
zhū


zhōng
wéi


shī


liù
qiān
xué


xué

qiū


wéi

shīshì
jiàn
jiàndào

dāng

zuò


hào

qiè
zhòng
shēng

jiàn

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

jiāo
tán


shì

qiè
zhòng
shēng

jiàn


liù
qiānzhuǎn

shòu

de
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāněr
shí
luó
hóu
luó


shū
tuó
luó

qiū

zuò
shì
niàn

shì
zūn

shòu

zhōngshuō

míng


gào

shū
tuó
luólái
shì
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


zhōng
xiū


xíng

wéi


shī

jiàn


dào


shàn
guó
zhōng
dāng

zuò


hào


qiān
wàn
guāng
xiàng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn


shòu
寿

liàng
ā
sēng

jié

ěr
shíshéqiūshū
tuó
luó

qiū


bìng

juàn
shǔ

jiē

huānwèi
céng
yǒu
qián
ér
shuō

yán

shì
zūn
dǎo
shī

ān
yǐn
tiān
rén


děng
wén


xīn
ānzhū

qiū

shuō
shìbái

yán

shì
zūn


děng

néng


fāng
guó

guǎng
广
xuān

jīng

ěr
shí
shì
zūn
shì

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
zhū


shì
zhūjiē
shì
ā
wéi
yuè
zhì

zhuǎn

tuì
退

lún


zhū
tuó
luócóng
zuò


zhì


qián


xīn

zhǎng

ér
zuò
shì
niàn

ruò
shì
zūn
gào
chì

děng
chí
shuō

jīng
zhě

dāng


jiào

guǎng
广
xuān
zuò
shì
niàn


jīn

rán


jiàn
gào
chì


dāng
yún


shí
zhū


jìng
shùnbìng


mǎn
běn
yuàn

biàn
便


qián

zuò
shī

hǒu
ér

shì
yán

shì
zūn


děng


lái
miè
hòu

zhōu
xuán
wǎng
fǎn
shí
fāng
shì
jiè

néng
lìng
zhòng
shēng
shū
xiě

jīng

shòu
chí


sòng

jiě
shuō

xiū
xíng

zhèng

niàn

jiē
shì

zhī
wēi


wéi
yuàn
shì
zūn

zài


fāng
yáo
jiàn
shǒushí
zhūtóng

shēng

ér
shuō

yán

wéi
yuàn

wéi
miè

hòu

kǒng

è
shì
zhōng


děng
dāng
guǎng
广
shuō

yǒu
zhū

zhì
rén

è
kǒu


děng


jiā
dāo
zhàng
zhě


děng
jiē
dāng
rěn

è
shì
zhōng

qiū

xié
zhì
xīn
chǎn


wèi

wèi
wéimàn
xīn
chōng
mǎn

huò
yǒu
ā
liàn
ruòzài
kòng
xián


wèi
háng
zhēn
dào

qīng
jiàn
rén
jiān
zhě

tān
zhù

yǎngbái

shuō


wéi
shì
suǒ
gōng
jìng


liù
tōng
luó
hàn

shì
rén
huái
怀
ě
xin

cháng
niàn
shì

shì

jiǎ
míng
ā
liàn
ruò

hǎo
chū

děng
guò

ér
zuò

shì
yán


zhū

qiū
děng

wéi
tān

yǎng


shuō
wài
dào
lùnzuò

jīng
diǎn

kuáng
huò
shì
jiān
rén

wéi
qiú
míng
wén


fēn
bié

shì
jīng

cháng
zài

zhòng
zhōng


huǐ

děng


xiàng
guó
wáng

chén


luó
mén

shì
qiū
zhòng

fěi
bàng
shuō

è

wèi
shì
xié
jiàn
rén

shuō
wài
dào
lùnděng
jìng
rěn
shì
zhū
è

wéi

suǒ
qīng
yán


děng
jiē
shì
qīng
màn
yán

jiē
dāng
rěn
shòu
zhī

zhuó
jié
è
shì
zhōng

duō
yǒu
zhū
kǒng


è
guǐ


shēnhuǐ
děng
jìng
xìn


dāng
zhù
rěn

kǎi

wéi
shuō
shì
jīng


rěn

zhū
nán
shìài
shēn
mìng

dàn


shàng
dào


děng

lái
shì


chí

suǒ
zhǔ

shì
zūn

dāng
zhī

zhuó
shì
è

qiū


zhī

fāng
biàn
便

suí

suǒ
shuō


è
kǒu
ér
pín


shù
shù
jiàn
bìn
chū

yuǎn


shì
děng
zhòng
è

niàn

gào
chì


jiē
dāng
rěn
shì
shì

zhū

luò
chéngyǒu
qiú

zhě


jiē
dào

suǒ

shuō

suǒ
zhǔshì
shì
zūn
shǐ
使

chù
zhòng

suǒ
wèi


dāng
shàn
shuō


yuàn

ān
yǐn
zhùshì
zūn
qián

zhū
lái
shí
fāng
shì
shì
yánzhī

xīn