华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷五 从地涌出品 第十五(注音)

导读:尔时他方国土诸来菩萨摩诃萨,过八恒河沙数,于大众中起,合掌作礼、而白佛言:‘世尊,若听我等、于佛灭后,在此娑婆世界...

法华经卷五 从地涌出品 第十五(注音)

ěr
shí

fāng
guó

zhū
lái


guò

héng

shā
shùzhòng
zhōng
zhǎng
zuò

ér
bái

yán

shì
zūn

ruò
tīng

děngmiè
hòu

zài

suō

shì
jiè

qín
jiā
jīng
jìn


chí


sòng

shū
xiě

gōng
yǎng
shì
jīng
diǎn
zhě

dāngér
guǎng
广
shuō
zhī

ěr
shí

gào
zhū

zhòng

zhǐ

shàn
nán

děng

chí

jīng

suǒ

zhěsuō

shì
jiè

yǒu
liù
wàn
héng

shā
děngyǒu
liù
wàn
héng

shā
juàn
shǔ

shì
zhū
rén
děng

néng


miè
hòu


chí


sòng

guǎng
广
shuō

jīng


shuō
shì
shí

suō

shì
jiè
sān
qiān

qiān
guó


jiē
zhèn
liè

ér


zhōng

yǒu

liàng
qiān
wàn

亿

tóng
shí
yǒng
chū

shì
zhūshēn
jiē
jīn


sān
shí
èr
xiàng


liàng
guāng
míng

xiān
jìn
zài

suō

shì
jiè
zhī
xià


jiè

kōng
zhōng
zhù

shì
zhūwén
shì
jiā
móu


suǒ
shuō
yīn
shēng

cóng
xià

lái

jiē
shì

zhòng
chàng
dǎo
zhī
shǒu


jiāng
liù
wàn
héng

shā
juàn
shǔ

kuàng
jiāng

wàn


wàn

sān
wàn

èr
wàn


wàn
héng

shā
děng
juàn
shǔ
zhě

kuàng

nǎi
zhì

héng

shā

bàn
héng

shā


fēn
zhī


nǎi
zhì
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
fēn
zhī


kuàng

qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
juàn
shǔ

kuàng


亿
wàn
juàn
shǔ

kuàng

qiān
wàn

bǎi
wàn

nǎi
zhì

wàn

kuàng


qiān


bǎi

nǎi
zhì

shí

kuàng

jiāng
sān

èr
zhě

kuàng

dānyuǎn

xíng


shì
děngliàng

biān

suàn
shù


suǒ

néng
zhī

shì
zhū


cóng

chū

kōng

bǎo
miào

duō
bǎo

lái

shì
jiā
móu


suǒ

dào


xiàng
èr
shì
zūn
tóu
miàn
zhì
zhū
bǎo
shù
xià
shī

zuò
shàng

suǒ


jiē
zuò


yòu
rào
sānzhǎng
gōng
jìng


zhū


zhǒng
zhǒng
zàn

ér

zàn
tàn

zhù
zài

miàn

xīn

zhān
yǎng

èr
shì
zūn

shì
zhū


cóng
chū
yǒng
chū


zhū


zhǒng
zhǒng
zàn

ér
zàn
shì
shí
jiān

jīng

shí
xiǎo
jié

shì
shí
shì
jiā
móurán
ér
zuò


zhū

zhòng

jiē

rán

shí
xiǎo
jié


shénlìng
zhū

zhòng
wèi

bàn


ěr
shí

zhòng
shénjiàn
zhū


biàn
mǎn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
guó


kōng

shì


zhòng
zhōng
yǒu

dǎo
shī


míng
shàng
xíng

èr
míng

biān
xíng

sān
míng
jìng
xíng


míng
ān

xíng

shì


zhòng
zhōng
zuì
wéi
shàng
shǒu
chàng
dǎo
zhī
shī

zài

zhòng
qián


gòng

zhǎng

guān
shì
jiā
móu


ér
wèn
xùn
yán

shì
zūn

shǎo
bìng

shǎo
nǎo

ān

xíng
fǒu

suǒ
yīng

zhě

shòu
jiào

fǒu


lìng
shì
zūn
shēng

láo


ěr
shí
ér
shuō

yán

shì
zūn
ān


shǎo
bìng
shǎo
nǎo

jiào
huà
zhòng
shēng
juàn

yòu
zhū
zhòng
shēng

shòu
huà

fǒu


lìng
shì
zūn

shēng

láo


ěr
shí
shì
zūn

zhòng
zhōng
ér
zuò
shì
yán


shì


shì

zhū
shàn
nánlái
ān


shǎo
bìng

shǎo
nǎo

zhū
zhòng
shēng
děnghuàyǒu

láo

suǒ

zhě


shì
zhū
zhòng
shēng

shì
shì

lái
cháng
shòu

huàguò

zhū

gōng
yǎng
zūn
zhòng

zhòng
zhū
shàn
gēn


zhū
zhòng
shēng

shǐ
jiàn

shēn

wén

suǒ
shuō


jiē
xìn
shòu


lái
huì

chú
xiān
xiū

xué
xiǎo
chéng
zhě


shì
zhī
rén


jīn

lìng

wén
shì
jīng
huì

ěr
shí
zhūér
shuō

yán

shàn
zāi
shàn
zāi


xióng
shì
zūn

zhū
zhòng
shēng
děnghuà


néng
wèn
zhū


shèn
shēn
zhì
huì

wén

xìn
háng


děng
suíshí
shì
zūn
zàn
tàn
shàng
shǒu
zhū
shàn
zāi

shàn
zāi

shàn
nánděng
néng


lái

suí

xīn

ěr
shí


qiān
héng

shā
zhū


zhòng

jiē
zuò
shì
niàn


děng
cóng


lái


jiàn

wén

shì


zhòng

cóng

yǒng
chū

zhù
shì
zūn
qián


zhǎng

gōng
yǎng

wèn
xùn

lái

shí
zhī

qiān
héng

shā
zhū


děng
xīn
zhī
suǒ
niàn

bìng


jué
suǒzhǎng
xiàng
wèn
yuē


liàng
qiān
wàn

亿


zhòng
zhū
suǒ
wèi
céng
jiàn

yuàn
liǎng

zūn
shuō

shì
cóng

suǒ
láiyīn
yuánshēn

shén
tōng

zhì
huì

zhì
niàn
jiān


yǒu

rěnzhòng
shēng
suǒ

jiàn

wéi
cóng

suǒ
láizhūsuǒ
jiāng
zhū
juàn
shǔ


shù

yǒu
liàng


héng

shā
děng

huò
yǒu
jiāng
liù
wàn
héng
shā


shì
zhū

zhòng


xīn
qiú

dào

shì
zhū

shī
děng

liù
wàn
héng

shā


lái
gōng
yǎng
chí
shì
jīng

jiāng

wàn
héng
shā


shù
guò

shì


wàn

sān
wàn

èr
wàn
zhì

wàn


qiān

bǎi
děng

nǎi
zhì

héng
shā

bàn

sān

fēn


亿
wàn
fēn
zhī


qiān
wàn

yóu


wàn

亿
zhūnǎi
zhì

bàn

亿


shù

guò
shàng

bǎi
wàn
zhì

wàn


qiān


bǎi


shí


shí

nǎi
zhì
sān
èr


dān


juàn
shǔ
chǔ
zhě


lái
zhì

suǒ


shù
zhuǎn
guò
shàng


shì
zhū

zhòng

ruò
rén
háng
chóu
shù

guò

héng
shā
jié

yóu

néng
jìn
zhī

shì
zhū

wēi


jīng
jìn


zhòng

shuí
wéi

shuō


jiào
huà
ér
chéng
jiù

cóng
shuí
chū

xīn

chēng
yáng
shòu
chí
háng
shuí
jīng

xiūdào


shì
zhūshén
tōng

zhìfāng

zhèn
liè

jiē
cóng
zhōng
yǒng
chū

shì
zūn


lái

wèi
céng
jiàn
shì
shì

yuàn
shuō

suǒ
cóng

guó

zhī
míng
hào


cháng
you
zhū
guó

wèi
céng
jiàn
shì
zhòng
zhòng
zhōng

nǎi

shí

rén


rán
cóng

chū

yuàn
shuō

yīn
yuán

jīn

zhī

huì


liàng
bǎi
qiān

亿

shì
zhū


děng

jiē

zhī

shì

shì
zhū


zhòng

běn

zhī
yīn
yuán


liàng

shì
zūn

wéi
yuàn
jué
zhòng


ěr
shí
shì
jiā
móu

fēn
shēn
zhū


cóng

liàng
qiān
wàn

亿

fāng
guó

lái
zhě

zài
y&uuacute;

fāng
zhū
bǎo
shù
xià

shī

zuò
shàng

jié
jiā

zuòshì
zhějiàn
shìzhòng


sān
qiān

qiān
shì
jiè

fāng

cóng

yǒng
chū

zhù


kōng


bái


yán

shì
zūn


zhū

liàng

biān
ā
sēng
zhòng

cóng

suǒ
lái

ěr
shí
zhū


gào
shì
zhě

zhū
shàn
nán


qiě
dàiyǒu


míng
yuēshì
jiā
móu


zhī
suǒ
shòuhòu
zuòwèn

shì


jīn

zhī


děng

dāng
yīn
shì

wén

ěr
shí
shì
jiā
móu


gào

shàn
zāi

shàn
zāi

ā

duō

nǎi
néng
wèn


shì

shì


děng
dāng
gòng

xīn

bèi
jīng
jìn
kǎi


jiān
lái
jīn

xiǎn

xuān
shì
zhū

zhì
huì

zhū


zài
shén
tōng
zhī


zhū

shī

fèn
xùn
zhī


zhū

wēi
měng

shì
zhī


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

dāng
jīng
jìn

xīnshuō

shìyǒu

huǐ


zhì

jīn
chū
xìn


zhù

rěn
shàn
zhōng


suǒ
wèi
wén


jīn
jiē
dāng

wén


jīn
ān
wèi
huái
怀


shí


zhì
huì


liàng

suǒ

shèn
shēn

fēn
bié


shì
jīn
dāng
shuō


děng

xīn
tīng

ěr
shí
shì
zūn
shuō
gào


jīnzhòng

xuān
gào

děng

ā

duō

shì
zhū
liàng

shù
ā
sēng


cóng

yǒng
chū


děng

suǒ
wèi
jiàn
zhěshì
suō

shì
jiè

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
jiào
huà
shì
dǎo
shì
zhūtiáo


xīn

lìng

dàozhūjiē

shì
suō

shì
jiè
zhī
xià


jiè

kōng
zhōng
zhù


zhū
jīng
diǎn


sòng
tōngwéi
fēn
bié

zhèng

niàn

ā

duō

shì
zhū
shàn
nán

děngzài
zhòng
duō
yǒu
suǒ
shuō

cháng

jìng
chù

qín
xíng
jīng
jìn
wèi
céng
xiū

zhǐ
rén
tiān
ér
zhù

cháng

shēn
zhì


yǒu
zhàng
ài


cháng


zhū

zhīxīn
jīng
jìn

qiú

shàng
huì

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ā


dāng
zhī

shì
zhū
cóng

shù
jié
lái

xiū


zhì
huì


shì

suǒ
huà

lìng


dào
xīn


děng
shì
zhǐ
shì
shì
jiè

cháng
háng
tóu
tuó
shì

zhì


jìng
chù

shě

zhòng
kuì
nàoduō
suǒ
shuō


shì
zhū

děng

xué


dào


zhòu

cháng
jīng
jìn

wéi
qiú

dào


zài
suō

shì
jiè

xià
fāng
kōng
zhōng
zhù

zhì
niàn

jiān


cháng
qín
qiú
zhì
huì

shuō
zhǒng
zhǒng
miàoxīn

suǒ
wèi

chéngshù
xià
zuò


chéng
zuì
zhèng
jiào

zhuǎn

shàng

lún

ěr
nǎi
jiào
huà
zhī

lìng
chū

dào
xīn

jīn
jiē
zhù

tuì
退


dāng

chéngjīn
shuō
shíděng

xīn
xìn


cóng
jiǔ
yuǎn
lái

jiào
huà
shì
děng
zhòng

ěr
shí


shù
zhū


děng

xīn
shēng

huò

guài
wèi
céng
yǒu

ér
zuò
shì
niàn

yún

shì
zūn

shǎo
shí
jiān

jiào
huà

shì

liàng

biān
ā
sēng

zhū
lìng
zhù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
bái

yán

shì
zūn


lái
wéi
tài

shí

chū

shì
gōng


qié

chéng

yuǎn

zuò

dào
chǎng


chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāncóng
shì

lái

shǐ
guò

shí

nián

shì
zūn

yúnshǎo
shí


zuò

shìshì
gōng


jiào
huà

shì

liàngzhòng

dāng
chéng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zūn

zhòng

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

qiān
wàn

亿
jié
shù

néng
jìn
biān


děng
jiǔ
yuǎn

láiliàng

biān
zhū

suǒ

zhí
zhū
shàn
gēn

chéng
jiù


dào

cháng
xiū
fàn
xíng

shì
zūnzhī
shì

shì
suǒ
nán
xìnyǒu
rén


měi

hēi

nián
èr
shí


zhǐ
bǎi
suì
rén

yán

shì
bǎi
suì
rén


zhǐ
nián
shào

yán

shìshēng


děng

shì
shì
nán
xìn
shì


dào

lái


shí
wèi
jiǔ

ér


zhòng
zhū


děng
liàng
qiān
wàn

亿
jié

wèi

dào


qín
xíng
jīng
jìn

shàn

chū
zhù

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
sān
mèishén
tōng

jiǔ
xiū
fàn
xíng

shàn
néngzhū
shàn


qiǎo

wèn


rén
zhōng
zhī
bǎo


qiè
shì
jiān
shèn
wéi

yǒu

jīn

shì
zūn
fāng
yún

:得

dào
shí

chū
lìng

xīn

jiào
huà
shì
dǎo

lìng
xiàng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
zūn


wèi
jiǔ

nǎi
néng
zuò


gōng

shì


děng
suī

xìn

suí

suǒ
shuō


suǒ
chū
yán
wèi
céng

wàng


suǒ
zhī
zhě
jiē

tōng


rán
zhū
xīnmiè
hòu

ruò
wén
shì


huò

xìn
shòu

érzuì

yīn
yuán

wéi
rán

shì
zūn

yuàn
wèi
jiě
shuō

chú

děngwèi
lái
shì
zhū
shàn
nán

wén

shì
shēng


ěr
shí

chóng
xuānér
shuō

yáncóng
shì
zhǒng

chū
jiā
jìnzuòshù

ěr
lái
shàng
wèi
jiǔ


zhū


děng


shù


liàng

jiǔ

háng

dào

zhù

shén
tōng


shàn
xué


dào


rǎn
shì
jiānlián
huá
zài
shuǐ

cóng

ér
yǒng
chū

jiē

gōng
jìng
xīn

zhù

shì
zūn
qián

shì
shì
nányún

ér

xìndào
shèn
jìn

suǒ
chéng
jiù
shèn
duō

yuàn
wéi
chú
zhòngshí
fēn
bié
shuōshào
zhuàng
rén

nián
shǐ
èr
shí


shì
rén
bǎi
suìbái
ér
miàn
zhòu

shì
děng

suǒ
shēngshuō
shìshǎo
ér

lǎo


shì
suǒ

xìn

shì
zūn


shì


dào
lái
shèn
jìn

shì
zhū


děng

zhì


qiè
ruò

cóng

liàng
jié
lái

ér
háng


dào

qiǎo

nán
wènxīn

suǒ
wèi

rěn

xīn
jué
dìng

duān
zhèng
yǒu
wēi


shí
fāng

suǒ
zàn

shàn
néng
fēn
bié
shuōzài
rén
zhòng

cháng
hǎo
zài
chán
dìng

wéi
qiú

dàoxià
kōng
zhōng
zhù


děng
cóng

wénshìyuàn

wéi
wèi
lái

yǎn
shuō
lìng
kāi
jiě

ruò
yǒu


jīng

shēng


xìn
zhě


dāng
duò
è
dào

yuàn
jīn
wéi
jiě
shuō

shì

liàngyún


shǎo
shí

jiào
huà
lìng

xīn

ér
zhù

tuì
退