华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷五 分别功德品 第十七(注音)

导读:尔时大会、闻佛说寿命劫数长远如是,无量无边阿僧祇众生、得大饶益。于时世尊告弥勒菩萨摩诃萨:‘阿逸多,我说是如来寿命长远时,六百八十万亿那由他恒河沙众生、得无生法忍,复有千倍菩萨摩诃萨、得闻持陀...

法华经卷五 分别功德品 第十七(注音)

ěr
shí

huì

wén

shuō
shòu
寿
mìng
jié
shù
cháng
yuǎn

shì


liàng

biān
ā
sēng

zhòng
shēng


ráo


y&uacuuacute;
shí
shì
zūn
gào
ā

duō


shuō
shì

lái
shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn
shí

liù
bǎi

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
zhòng
shēngshēng

rěn


yǒu
qiān
bèiwén
chí
tuó
luó

mén


yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shù
shuō

ài
biàn
cái


yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shùbǎi
qiān
wàn

亿

liàng
xuán
tuó
luóyǒu
sān
qiān

qiān
shì
jiè
wēi
chén
shù


néng
zhuǎn

tuì
退

lún


yǒu
èr
qiān
zhōng
guó

wēi
chén
shù


néng
zhuǎn
qīng
jìng

lún


yǒu
xiǎo
qiān
guó

wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu


tiān
xià
wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu
sān

tiān
xià
wēi
chén
shù


sān
shēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu
èr

tiān
xià
wēi
chén
shù


èr
shēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu


tiān
xià
wēi
chén
shùshēng
dāng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
yǒu

shì
jiè
wēi
chén
shù
zhòng
shēng

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


shuō
shì
zhū

shíkōng
zhōng


màn
tuó
luó
huámàn
tuó
luó
huá


sàn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
bǎo
shù
xià

shī

zuò
shàng
zhū


bìng
sàn

bǎo

zhōng
shī

zuò
shàng
shì
jiā
móujiǔ
miè

duō
bǎo

lái


sàn

qiè
zhū


zhòng

yòuzhān
tán

chén
shuǐ
xiāng
děngkōng
zhōng

tiān


míng

miào
shēng
shēn
yuǎn

yòu

qiān
zhǒng
tiān


chuí
zhū
yīng
luò

zhēn
zhū
yīng
luòzhū
yīng
luòzhū
yīng
luò

biàn

jiǔ
fāng

zhòng
bǎo
xiāng

shāo

jià
xiāng


rán
zhōu
zhì

gōng
yǎng

huì
shàng

yǒu
zhūzhí
chí
fān
gàiér
shàng

zhì

fàn
tiān

shì
zhū
miào
yīn
shēngliàng
sòng

zàn
tàn
zhū


ěr
shí
cóng
zuò
ér


piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎng
xiàng


ér
shuō

yán


shuō

yǒusuǒ
wèi
céng
wén

shì
zūn
yǒushòu
寿
mìng


liàng


shù
zhūwén
shì
zūn
fēn
bié

shuōzhě

huān

chōng
biàn
shēn

huò
zhù

tuì
退


huò

tuó
luó


huò

ài

shuō

wàn

亿
xuán
zǒng
chí

huò
yǒu

qiān
jiè

wēi
chén
shù

jiē
néng
zhuǎn


tuì
退
zhī

lún


yǒu
zhōng
qiān
jiè

wēi
chén
shù

jiē
néng
zhuǎn

qīng
jìng
zhī

lún


yǒu
xiǎo
qiān
jiè

wēi
chén
shù


shēng
zài

dāng

chéng

dào


yǒu

sān
èr
tiān
xià

wēi
chén
zhūsuí
shù
shēng
chéng


huò


tiān
xià

wēi
chén
shù
yǒu

shēng
zài

dāng
chéng

qiè
zhì


shì
děng
zhòng
shēng

wén

shòu
寿
cháng
yuǎnliàng

lòu

qīng
jìng
zhī
guǒ
bào


yǒu

shì
jiè

wēi
chén
shù
zhòng
shēng

wén

shuō
shòu
寿
mìng

jiē


shàng
xīn

shì
zūn
shuō

liàngduō
yǒu
suǒ
ráo
kōng

biān


tiān
màn
tuó
luómàn
tuó
luó

shì
fàn

héng
shā


shù


lái


zhān
tán
chén
shuǐ

bīn
fēn
ér
luàn
zhuì


niǎo
fēi
kōng
xià

gòng
sàn

zhū


tiān


kōng
zhōng


rán
chū
miào
shēng

tiān

qiān
wàn
zhǒng

xuán
zhuǎn
ér
lái
xià

zhòng
bǎo
miào
xiāng


shāo

jià
zhī
xiāng


rán

zhōu
biàn

gōng
yǎng
zhū
shì
zūn

zhòng

zhí

bǎo
fān
gài

gāo
miào
wàn

亿
zhǒngzhì
fàn
tiānzhū

qián

bǎo
zhuàng
xuán
shèng
fānqiān
wànyǒng
zhū

lái


shì
zhǒng
zhǒng
shì


suǒ
wèi
céng
yǒu

wén

shòu
寿

liàng


qiè
jiē
huānmíng
wén
shí
fāng

guǎng
广
ráo

zhòng
shēng


qiè

shàn
gēn


zhù

shàng
xīn

ěr
shí

gào
ā

duō


yǒu
zhòng
shēng

wén

shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn

shì

nǎi
zhì
néng
shēng

niàn
xìn
jiě

suǒ

gōngyǒu
xiàn
liàng

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

wèi
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jié

xíng


luó


tán

luó


shī
luó

luó


chàn


luó


luó


chán

luó


chúluóshì
gōng


qián
gōng


bǎi
fēn

qiān
fēn

bǎi
qiān
wàn

亿
fēn


nǎi
zhì
suàn
shù


suǒ

néng
zhī

ruò
shàn
nán


shàn

rén

yǒu

shì
gōngā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


tuì
退
zhě


yǒu
shì
chù

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò
rén
qiú

huìshí
wàn

亿


yóu

jié
shù

háng


luóshì
zhū
jié
zhōng


shī
gōng
yǎngyuán
jiàobìng
zhū


zhòng

zhēn

zhī
yǐn
shí

shàng

zhān
tán

jīng
shě


yuán
lín
zhuāng
yán


shì
děng

shī

zhǒng
zhǒng
jiē
wēi
miào

jìn

zhū
jié
shù


huí
xiàng

dào

ruò

chí
jìn
jiè

qīng
jìng

quē
lòu

qiú


shàng
dào

zhū

zhī
suǒ
tàn

ruò

háng
rěn


zhù

tiáo
róu


shè
zhòng
è
lái
jiā


xīn

qīng
dòng

zhū
yǒu


zhě

huái
怀

zēng
shàng
màn

wèi

suǒ
qīng
nǎo


shì

néng
rěn

ruò

qín
jīng
jìn

zhì
niàn
cháng
jiān
liàng

亿
jié


xīn

xiè


yòu


shù
jié

zhù

kòng
xián
chù

ruò
zuò
ruò
jīng
háng

chú
shuì
cháng
shè
xīn


shì
yīn
yuán


néng
shēng
zhū
chán
dìng


shí

亿
wàn
jié

ān
zhù
xīn

luàn

chí


xīn


yuàn
qiú

shàng
dào
qiè
zhì

jìn
zhū
chán
dìng


shì
rén

bǎi
qiān

wàn

亿
jié
shù
zhōng

háng

zhū
gōngshàng
zhī
suǒ
shuō

yǒu
shàn
nán

děng

wén

shuō
shòu
寿
mìng

nǎi
zhì

niàn
xìnguòruò
rén


yǒu


qiè
zhū

huǐ

shēn
xīn


xìnwéi
yǒu
zhū
liàng
jié
háng
dào

wén

shuō
shòu
寿
mìng

shì

néng
xìn
shòu


shì
zhū
rén
děng

dǐng
shòu

jīng
diǎn

yuàn


wèi
lái

cháng
shòu
寿

zhòng
shēng


jīn

shì
zūn

zhū
shì
zhōng
zhī
wáng

dào
chǎng
shī

hǒu

shuō


suǒ
wèi


děng
wèi
lái
shì


qiè
suǒ
zūn
jìng

zuò

dào
chǎng
shí

shuō
shòu
寿


shì

ruò
yǒu
shēn
xīn
zhě

qīng
jìng
ér
zhì
zhí

duō
wén
néng
zǒng
chí

suí

jiě
shì
zhū
rén
děng
yǒu


yòu

ā

duō

ruò
yǒu
wén

shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn

jiě

yán


shì
rén
suǒ

gōng


yǒu
xiàn
liàng

néng


lái

shàng
zhī
huì


kuàng
guǎng
广
wén
shì
jīng

ruò
jiào
rén
wén

ruò

chí

ruò
jiào
rén
chí

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū

ruò

huá

xiāng

yīng
luò

chuáng
fān

zèng
gài

xiāng
yóu


dēng

gōng
yǎng
jīng
juàn

shì
rén
gōng


liàng

biān

néng
shēng

qiè
zhǒng
zhì

ā

duō

ruò
shàn
nán


shàn

rén

wén

shuō
shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn

shēn
xīn
xìn
jiě


wéi
jiàn

cháng
zài

shé
jué
shān

gòng
zhū
shēng
wén
zhòng
wéi
rào
shuō


yòu
jiàn

suō

shì
jièliú


tǎn
rán
píng
zhèng

yán

tán
jīn

jiè

dào

bǎo
shù
háng
liè

zhū
tái
lóu
guān
jiē

bǎo
chéng
zhòng
xián
chù

zhōng

ruò
yǒu
néng

shì
guān
zhě

dāng
zhī
shì
wéi
shēn
xìn
jiě
xiàng

yòu


lái
miè
hòu

ruò
wén
shì
jīng
ér

huǐsuí

xīn

dāng
zhī

wéi
shēn
xìn
jiě
xiàng


kuàng

sòng

shòu
chí
zhī
zhě


rén

wéi
dǐng
dài

lái

ā

duō

shì
shàn
nán


shàn

rénwèizuò
sēng
fāngshì
gōng
yǎng
zhòng
sēng

suǒ

zhě


shì
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí

sòng
shì
jīng
diǎn
zhě

wèi
zào

sēng
fāng

gōng
yǎng
zhòng
sēng


wéi


shèbǎo


gāo
guǎng
广
jiàn
xiǎo
zhì

fàn
tiān

xuán
zhū
fān
gài

zhòng
bǎo
líng

huá

xiāng

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

zhòngyuè

xiāokōng
hóu

zhǒng
zhǒng
miào
yīn
shēng

bei
zàn
sòng


wéi


liàng
qiān
wàn

亿
jié
zuò
shì
gōng
yǎng


ā

duō

ruò

miè
hòu

wén
shì
jīng
diǎn

yǒu
néng
shòu
chí

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū


wéi


sēng
fāng


chì
zhān
tán
zuò
zhū
diàn
殿
táng
sān
shí
yǒu
èr

gāo

duō
luó
shù

gāo
guǎng
广
yǎn
hǎo

bǎi
qiān

qiū


zhōng
zhǐ

yuán
lín


chí

jīng
xíng

chánfu

yǐn
shí

chuáng


tāng
yào


qiè
yuè

chōng
mǎn

zhōng


shì
sēng
fāng

táng


ruò
gān
bǎi
qiān
wàn

亿


shù

liàngxiàn
qián
gōng
yǎng
qiū
sēng

shì


shuō


lái
miè
hòu

ruò
yǒu
shòu
chí


sòng

wèi

rén
shuō

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū

gōng
yǎng
jīng
juàn

zào
sēng
fāng

gōng
yǎng
zhòng
sēng

kuàng

yǒu
rén
néng
chí
shì
jīng

jiān
xíng

shī

chí
jiè

rěn


jīng
jìn


xīn

zhì
huìzuì
shèng


liàng

biān
kōng

dōng

西
nán
běi


wéi
shàng
xià

liàng

biān

shì
rén
gōng

shì

liàng

biān


zhì

qiē
zhǒng
zhì

ruò
rén

sòng
shòu
chí
shì
jīng

wèi

rén
shuō

ruò

shū

ruò
jiào
rén
shū


néng
zào
sēng
fāng

gōng
yǎng
zàn
tàn
shēng
wén
zhòng
sēngbǎi
qiān
wàn

亿
zàn
tàn
zhī

zàn
tàn


gōng


yòu
wèi

rén

zhǒng
zhǒng
yīn
yuán
suí

jiě
shuō


huá
jīng


néng
qīng
jìng
chí
jiè


róu

zhě
ér
gòng
tóng
zhǐ

rěn


chēn

zhì
niàn
jiān


cháng
guì
zuò
chán

zhū
shēn
dìng

jīng
jìn
yǒng
měng
shè
zhū
shàngēn
zhì
huì
shàn

wèn
nán

ā

duō

ruò

miè
hòu

zhū
shàn
nán


shàn

rén

shòu
chí

sòng
shì
jīng
diǎn
zhě


yǒu

shì
zhū
shàn
gōng


dāng
zhī
shì
rén


dào
chǎng

jìn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzuò
dào
shù
xià

ā

duō

shì
shàn
nán


shàn

rén

ruò
zuò

ruò


ruò
xíng
chù


zhōng
biàn
便
yīng
qiè
tiān
rén
jiē
yīng
gōng
yǎng


zhī


ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

ruò

miè

hòu

néng
fèng
chí

jīng


rén


liàng


shàng
zhī
suǒ
shuō

shì

wéiqiè
zhū
gōng
yǎng


shè

bǎo
ér
zhuāng
yán

biǎo
shā
shèn
gāo
guǎng
广

jiàn
xiǎo
zhì
fàn
tiān

bǎo
líng
qiān
wàn

亿

fēng
dòng
chū
miào
yīn

yòu


liàng
jié

ér
gōng
yǎnghuá
xiāng
zhū
yīng
luò

tiān

zhòngrán
xiāng
yóu

dēng

zhōu

cháng
zhào
míng

è
shì


shí

néng
chí
shì
jīng
zhě


wéi


shàngzhū
gōng
yǎng

ruò
néng
chí

jīng
xiàn
zài


niú
tóu
zhān
tán


sēng
fāng
gōng
yǎng

táng
yǒu
sān
shí
èr

gāo

duō
luó
shù

shàng
zhuàn
miào

fu

chuáng

jiēbǎi
qiān
zhòng
zhù
chù

yuán
lín
zhū

chí

jīng
háng

chán


zhǒng
zhǒng
jiē
yán
hǎo

ruò
yǒu
xìn
jiě
xīn

shòu
chí

sòng
shū

ruò

jiào
rén
shū


gōng
yǎng
jīng
juàn

sàn
huá
xiāng

xiāngmàn
zhān
bo

ā


duō


xūn
yóu
cháng
rán
zhī


shì
gōng
yǎng
zhěliàng
gōng
kōng

biān

shì

kuàng

chí

jīng

jiān

shī
chí
jiè

rěn


chán
dìng


chēn

è
kǒu

gōng
jìng


miào

qiān
xià
zhū

qiū

yuǎn


gāo
xīn

cháng

wéi
zhì
huì

yǒu
wèn
nàn

chēn

suí
shùn
wéi
jiě
shuō

ruò
néng
xíng
shì
háng

gōngliàng

ruò
jiàn


shī

chéng
jiù

shì


yìng

tiān
huá
sàn

tiānshēn

tóu
miàn
jiēshēng
xīn


xiǎng

yòu
yìng
zuò
shì
niàn


jiǔ

dào
chǎnglòu

wéi

guǎng
广

zhū
rén
tiān


suǒ
zhù
zhǐ
chù

jīng
háng
ruò
zuò


nǎi
zhì
shuōshì
zhōng
yìngzhuāng
yán
lìng
miào
hǎo

zhǒng
zhǒng

gōng
yǎngzhù
shì

shòu
yòng

cháng
zài


zhōng

jīng
háng

zuò