华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷六 常不轻菩萨品 第二十(注音)

导读:尔时佛告得大势菩萨摩诃萨:‘汝今当知,若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、持法华经者,若有恶口、骂詈诽谤,获大罪报,如前所说,其所得功德,如向所说、眼耳鼻舌身意清净。得大势,乃往古昔,过无量无边不可思...

法华经卷六 常不轻菩萨品 第二十(注音)

ěr
shí


gào


shìjīn
dāng
zhī

ruò

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


chí

huá
jīng
zhě

ruò
yǒu
è
kǒu
fěi
bàng

huò

zuì
bào


qián
suǒ
shuō


suǒ

gōngxiàng
suǒ
shuō

yǎn

ěrshé

shēn


qīng
jìngshì

nǎi
wǎngguò

liàng

biān
ā
sēng

jié

yǒu

míng
wēi
yīn
wáng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

jié
míng

shuāi

guó
míng

chéng


wēi
yīn
wáng
shì
zhōng

wèi
tiān

rén

ā
xiū
luó
shuō


wèi
qiú
shēng
wén
zhě

shuō
yìng

shēng
lǎo
bìng


jiū
jìng
niè
pán

wèi
qiú

zhī

zhě

shuō
yìng
shí
èr
yīn
yuán


wèi
zhūyīn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshuō
yìng
liù

luójiū
jìng

huìshì

shì
wēi
yīn
wáng


shòu
寿

shí
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
jié

zhèng

zhù
shì
jié
shùyán


wēi
chén

xiàng

zhù
shì
jié
shùtiān
xià
wēi
chénráo

zhòng
shēng


rán
hòu
miè


zhèng


xiàng

miè
jìn
zhī
hòuguó


yǒu

chū


hào
wēi
yīn
wáng

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn


shì


yǒu
èr
wàn

亿


jiē
tóng

hào

zuì
chū
wēi
yīn
wáng

lái


miè


zhèng

miè
hòu


xiàng

zhōng

zēng
shàng
màn

qiū
yǒu

shì


ěr
shí
yǒu
qiū
míng
cháng

qīngshìyīn
yuán
míng
cháng

qīng

shì

qiū

fán
yǒu
suǒ
jiàn

ruò

qiū


qiū


yōu

sāi

yōujiē


bài
zàn
tàn
ér
zuò
shì
yán


shēn
jìng

děng


gǎn
qīng
màn

suǒ

zhěděng
jiē
xíng


dào

dāng

zuò


ér
shì

qiū


zhuān

sòng
jīng
diǎn

dàn
xíng

bài

nǎi
zhì
yuǎn
jiàn

zhòng
wǎng

bài
zàn
tàn
ér
zuò
shì
yángǎn
qīng


děng


děng
jiē
dāng
zuòzhòng
zhī
zhōng

yǒu
shēng
chēn
huì

xīn

jìng
zhě

è
kǒu


yán

shì

zhì

qiū
cóng

suǒ
lái


yánqīng


ér


děng
shòu


dāng

zuòděng

yòng

shì

wàng
shòu
jīng

duō
nián

cháng
bèi
shēng
chēn
huì

cháng
zuò
shì
yán


dāng
zuò


shuō
shì

shí

zhòng
rén
huò

zhàng


shí
ér

zhì
zhī


zǒu
yuǎn
zhù

yóu
gāo
shēng
chàng
yángǎn
qīng


děng


děng
jiē
dāng
zuò
cháng
zuò
shìzēng
shàng
màn

qiū


qiū


yōu

sāi

yōuhào
zhī
wéi
cháng

qīng

shì

qiū
lín

zhōng
shíkōng
zhōng


wén
wēi
yīn
wáng

xiān
suǒ
shuō

huá
jīng
èr
shí
qiān
wàn

亿néng
shòu
chí
shàng
yǎn
gēn
qīng
jìng

ěr

shé
shēn

gēn
qīng
jìng


shì
liù
gēn
qīng
jìng


gèng
zēng
shòu
寿
mìng
èr
bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
suì

guǎng
广
wéi
rén
shuō
shì

huá
jīng


shí
zēng
shàng
màn

zhòng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōuqīng
jiàn
shì
rén

wèi
zuò

qīng
míng
zhě

jiànshén
tōngshuō
biànshànwén

suǒ
shuō

jiē
xìn

suí
cóng

shìhuà
qiān
wàn

亿
zhòng

lìng
zhù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānmìng
zhōng
zhī
hòu


zhí
èr
qiān

亿


jiē
hào

yuè
dēng
míng
zhōng

shuō
shì

huá
jīng


shì
yīn
yuán


zhí
èr
qiān

亿


tóng
hào
yún

zài
dēng
wángzhū


zhōng

shòu
chí

sòng

wèi
zhū

zhòng
shuō

jīng
diǎnshì
cháng
yǎn
qīng
jìng

ěrshé

shēn


zhū
gēn
qīng
jìngzhòng
zhōng
shuō


xīn

suǒ
wèishì

shì
cháng

qīng


gòng
yǎng

shì
ruò
gān
zhū


gōng
jìng

zūn
zhòng

zàn
tàn

zhòng
zhū
shàn
gēn


hòu

zhí
qiān
wàn

亿
zhū


zhōng
shuō
shì
jīng
diǎn

gōng

chéng
jiù

dāng

zuò
shìyún


ěr
shí
cháng

qīng
rén
shēn
shì

ruò宿
shì

shòu
chí

sòng

jīng

wèi

rén
shuō
zhě


néng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

xiān

suǒ

shòu
chí

sòng

jīng

wèi
rén
shuō
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

shì


shí

zhòng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu
chēn
huì

qīng
jiànèr
bǎi

亿
jié
cháng

zhíwénjiàn
sēng

qiān
jié

āshòu


nǎo


shì
zuì
cháng

qīngjiào
huà
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān

shì
yún


ěr
shí

zhòng
cháng
qīng
shì


zhěrén


jīn

huì
zhōng

tuó

luó
děng

bǎishī

yuè
děng

bǎi

qiū
děng

bǎi
yōu

sāi

jiē

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sāntuì
退
zhuǎn
zhě
shìshì

dāng
zhī
shì

huá
jīng


ráo

zhū


néng
lìng
zhì

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì

zhū
lái
miè
hòu

cháng
yīng
shòu
chí


sòng

jiě
shuō

shū
xiě
shì
jīng

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

guò

yǒu


hào
wēi
yīn
wáng

shén
zhì

liàng

jiāng
dǎo

qiè

tiān
rén
lóng
shén

suǒ
gòng
gōng
yǎng

shì

miè
hòujìn
shí

yǒu
míng
cháng

qīng

shí
zhū

zhòng


zhù
qīngwǎng
dào

suǒ

ér

zhī
yánqīngděng
háng
dào

jiē
dāng
zuò


zhū
rén
wén


qīng
huǐ
qīngnéng
rěn
shòu
zhī


zuìlín
mìng
zhōng
shí


wén

jīng

liù
gēn
qīng
jìng

shén
tōngzēng

shòu
寿
mìng


wéi
zhū
rén

guǎng
广
shuō
shì
jīng

zhū
zhù

zhòng

jiē
méngjiào
huà
chéng
jiù

lìng
zhù

dào


qīng
mìng
zhōng

zhí

shù


shuō
shì
jīng
liàng


jiàn

gōngchéng

dào


shí

qīngshēn
shì

shí


zhòng

zhù

zhī
zhě

wén

qīng
yán


dāng
zuòshì
yīn
yuán

zhí

shùhuì
bǎi
zhī
zhòng

bìng
qīng
xìn
shì


jīn


qián

tīng

zhě
shìqián
shì

quàn
shì
zhū
rén

tīng
shòu

jīngzhī


kāi
shì
jiào
rén

lìng
zhù
niè
pán

shì
shì
shòu
chí


shì
jīng
diǎn


亿

亿
wàn
jié

zhì
shí
nǎi

wén

shì

huá
jīng


亿

亿
wàn
jié

zhì
zhū

shì
zūn

shí
shuō
shì
jīng

shì

xíng
zhěmiè
hòu

wén

shì
jīng


shēng

huò

yīng
dāng

xīn

guǎng
广
shuō

jīng

shì
shì
zhíchéng

dào