华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 妙音菩萨品 第二十四(注音)

导读:尔时释迦牟尼佛放大人相、肉髻光明,及放眉间白毫相光,遍照东方百八万亿那由他恒河沙等诸佛世界。过是数...

法华经卷七 妙音菩萨品 第二十四(注音)

ěr
shí
shì
jiā
móu


fàng

rén
xiàng
ròu

guāng
míng


fàng
méi
jiān
bái
háo
xiàng
guāng

biàn
zhào
dōng
fāng
bǎi

wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhū

shì
jiè

guò
shì
shù


yǒu
shì
jiè
míng
jìng
guāng
zhuāng
yán


guó
yǒu


hào
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

wéi

liàng

biānzhòng
gōng
jìng
wéi
rào
ér
wèi
shuō


shì
jiā
móu


bái
háo
guāng
míng
biàn
zhào

guó

ěr
shí

qiè
jìng
guāng
zhuāng
yán
guó
zhōng

yǒumíng
yuē
miào
yīn

jiǔ

zhí
zhòng

běn

gòng
yǎng
qīn
jìn

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


ér

chéng
jiù
shèn
shēn
zhì
huì


miào
chuáng
xiàng
sān
mèi


huá
sān
mèi

jìng

sān
mèi

xiǔ
宿
wáng

sān
mèi


yuán
sān
mèi

zhì
yìn
sān
mèi

jiě

qiè
zhòng
shēng

yán
sān
mèiqiē
gōng

sān
mèi

qīng
jìng
sān
mèi

shén
tōng
you

sān
mèi

huì

sān
mèi

zhuāng
yán
wáng
sān
mèi

jìng
guāng
míng
sān
mèi

jìng
zàng
sān
mèi


gòng
sān
mèi


xuán
sān
mèishì
děng
bǎi
qiān
wàn

亿
héng

shā
děng
zhū

sān
mèi

shì
jiā
móu


guāng
zhào

shēn


bái
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

yán

shì
zūn


dāng
wǎng

suō

shì
jiè


bài

qīn
jìn

gòng
yǎng
shì
jiā
móu
jiàn
wén
shū
shī


wáng
yào
wángyǒng
shīxiǔ
宿
wáng
huáshàng
xíng
zhuāng
yán
wángyào
shàngěr
shí
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

gào
miào
yīn

qīng

guó

shēng
xià
liè
xiǎng

shàn
nánsuō

shì
jiè

gāo
xià

píng


shí
zhū
shān

huì
è
chōng
mǎn


shēn
bēi
xiǎo

zhū


zhòng

xíng

xiǎo

ér

shēn

wàn
èr
qiān
yóu
xún


shēn
liù
bǎi

shí
wàn
yóu
xún


shēn


duān
zhèng

bǎi
qiān
wàn


guāng
míng
shū
miào

shì


wǎng


qīng

guó

ruò

guó


shēng
xià
liè
xiǎng

miào
yīn


bái


yán

shì
zūn


jīn

suō

shì
jiè

jiē
shì

lái
zhīlái
shén
tōng
youlái
gōng

zhì
huì
zhuāng
yán


shì
miào
yīn

zuò

shēn

dòng
yáo

ér

sān
mèi


sān
mèi
shé
jué
shānzuò

yuǎn

huà
zuò

wàn

qiān
zhòng
bǎo
lián
huá

yán

tán
jīn
wéi
jīng

bái
yín
wéi


jīn
gāng
wéi


zhēn
shū
jiā
bǎo

wéi

tái

ěr
shí

wén
shū
shī


wáng

jiàn
shì
lián
huá

ér
bái

yán

shì
zūn

shì

yīn
yuán

xiān
xiàn

ruì

yǒu
ruò
gān
qiān
wàn
lián
huá

yán

tán
jīn
wéi
jīng

bái
yín
wéi


jīn
gāng
wéi


zhēn
shū
jiā
bǎo

wéi

tái

ěr
shí
shì
jiā
móu


gào
wén
shū
shī


shì
miào
yīncóng
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

guówàn

qiānwéi
rào
ér
lái
zhì

suō

shì
jiè

gòng
yǎng

qīn
jìn


bài

gòng
yǎng

tīng

huá
jīng

wén
shū
shī

bái

yán

shì
zūn

shì


zhòng

shàn
běn

xiū

gōng


ér
néng
yǒu
shì

shén
tōng


xíng

sān
mèi

yuàn
wèi

děng
shuō
shì
sān
mèi
míngděng


qín
xiū
xíng
zhī

xíng

sān
mèi

nǎi
néng
jiàn
shìxiàng

xiǎo

wēi

jìn
zhǐ

wéi
yuàn
shì
zūn

shén
tōng

lái

lìng


jiàn

ěr
shí
shì
jiā
móu


gào
wén
shū
shījiǔ
miè

duō
bǎo

lái

dāng
wèi

děng
ér
xiàn

xiàng

shí
duō
bǎo

gào
shàn
nán


lái

wén
shū
shī


wáng


jiàn

shēn


shí
miào
yīn
guó
wàn

qiāngòng

lái

suǒ
jīng
zhū
guó

liù
zhǒng
zhèn
dòng

jiē
bǎo
lián
huá

bǎi
qiān
tiān
yuè
míng

shì
guǎng
广

qīng
lián
huá


zhèng
shǐ
使


bǎi
qiān
wàn
yuè


miàn
mào
duān
zhèng

guòshēn
zhēn
jīnliàng
bǎi
qiān
gōng

zhuāng
yán

wēi

chì
shèng

guāng
míng
zhào
yào

zhū
xiàng

luó
yán
jiān

zhī
shēnbǎo
tái

shàng
shēng

kōng
duō
luó
shù

zhū


zhòng
gōng
jìng
wéi
rào

ér
lái


suō

shì
jiè

shé
jué
shān

dào


xià

bǎo
tái


jià
zhí
bǎi
qiān
yīng
luò

chí
zhì
shì
jiā
móu


suǒ

tóu
miànfèng
shàng
yīng
luò

ér
bái

yán

shì
zūn

jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

wèn
xùn
shì
zūn

shǎo
bìng

shǎo
nǎoqīng


ān

xíng
fǒutiáo

fǒu

shì
shì

rěn
fǒu

zhòng
shēng


fǒu


duō
tān


chēn
huì


chī
qiān
màn
fǒuxiào
jìng
shā
mén

xié
jiàn


shàn
xīn


shè

qíng
fǒu

shì
zūn

zhòng
shēng
néng
xiáng

zhū

yuàn
fǒu

jiǔ
miè

duō
bǎo

lái
zài

bǎo

zhōng

lái
tīng

fǒu

yòu
wèn
xùn
duō
bǎo

lái

ān
wěn

shǎo
nǎo

kān
rěn
jiǔ
zhù
fǒu

shì
zūn


jīn

jiàn
duō
bǎo

shēn

wéi
yuàn
shì
zūn

shì

lìng
jiàn

ěr
shí
shì
jiā
móuduō
bǎo


shì
miào
yīn
xiāng
jiàn

shí
duō
bǎo

gào
miào
yīn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi


néng
wèi
gòng
yǎng
shì
jiā
móutīng

huá
jīng

bìng
jiàn
wén
shū
shī

děng


lái
zhì


ěr
shí
huábái

yán

shì
zūn

shì
miào
yīnzhòng

shàn
gēn

xiū

gōng


yǒu
shì
shéngào
huá
guò

yǒu


míng
yún
léi
yīn
wáng
duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó

guó
míng
xiàn

qiè
shì
jiān

jié
míng

jiàn

miào
yīnwàn
èr
qiān
suì


shí
wàn
zhǒng

yuè
gòng
yǎng
yún
léi
yīn
wáng


bìng
fèng
shàng

wàn

qiān

bǎoshì
yīn
yuán
guǒ
bào

jīn
shēng
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

guó

yǒu
shì
shén


huá

yún


ěr
shí
yún
léi
yīn
wáng

suǒ

miào
yīn
yuè
gòng
yǎng

fèng
shàng
bǎo

zhěrén


jīn

miào
yīn

shì

huá


shì
miào
yīn
céng
gòng
yǎng
qīn
jìn

liàng
zhū


jiǔ
zhí

běn

yòu
zhí
héng

shā
děng
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō


huádàn
jiàn
miào
yīnshēn
zài


ér
shìxiàn
zhǒng
zhǒng
shēn

chù
chù
wèi
zhū
zhòng
shēng
shuō
shì
jīng
diǎn

huò
xiàn
fàn
wáng
shēn

huò
xiàn

shì
shēn

huò
xiàn

zài
tiān
shēn

huò
xiàn


zài
tiān
shēn

huò
xiàn
tiān

jiāng
jūn
shēn

huò
xiàn

shā
mén
tiān
wáng
shēn

huò
xiàn
zhuàn
lún
shèng
wáng
shēn

huò
xiàn
zhū
xiǎo
wáng
shēn

huò
xiàn
zhǎng
zhě
shēn

huò
xiàn

shì
shēn

huò
xiàn
zǎi
guān
shēn

huò
xiàn

luó
mén
shēn

huò
xiàn

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


shēn

huò
xiàn
zhǎng
zhě

shì


shēn

huò
xiàn
zǎi
guān


shēn

huò
xiàn

luó
mén


shēn

huò
xiàn
tóng
nán

tóng

shēn

huò
xiàn
tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng
shēn

ér
shuō
shì
jīng

zhū
yǒuè
饿
guǐ

chù
shēng


zhòng
nán
chǔ

jiē
néng
jiù


nǎi
zhì

wáng
hòu
gōng

biàn
wéi

shēn

ér
shuō
shì
jīng

huá


shì
miào
yīnnéng
jiù

suō

shì
jiè
zhū
zhòng
shēng
zhě

shì
miào
yīnshì
zhǒng
zhǒng
biàn
huà
xiàn
shēn

zài

suō

guó


wèi
zhū
zhòng
shēng
shuō
shì
jīng
diǎn


shén
tōng

biàn
huà

zhì
huì

suǒ
sǔn
jiǎn

shì
ruò
gān
zhì
huì
míng
zhào
suō

shì
jiè

lìng

qiè
zhòng
shēng


suǒ
zhī


shí
fāng
héng

shā
shì
jiè
zhōng
shì

ruò
yīng

shēng
wén
xíng


zhě

xiàn
shēng
wén
xíng
ér
wèi
shuō


yīng


zhī

xíng


zhě

xiàn

zhī

xíng
ér
wèi
shuō


yīngxíng


zhě

xiàn


xíng
ér
wèi
shuō


yīng


xíng


zhě


xiàn

xíng
ér
wèi
shuōshì
zhǒng
zhǒng

suí
suǒ
yīng

ér
wèi
xiàn
xíng

nǎi
zhì
yīng

miè

ér


zhě

shì
xiàn
miè


huá


miào
yīn


chéng
jiù

shén
tōng
zhì
huì
zhīshì

shì

ěr
shí
huábái

yán

shì
zūn

shì
miào
yīnshēn
zhòng
shàn
gēn

shì
zūn

shì


zhù

sān
mèi

ér
néng

shì
zài
suǒ
biàn
xiàn


tuō
zhòng
shēng


gào
huá
shàn
nánsān
mèi
míng
xiàn

qiè

shēn

miào
yīn


zhù
shì
sān
mèi
zhōng

néng

shì
ráo


liàng
zhòng
shēng

shuō
shì
miào
yīn


pǐn
shí


miào
yīnlái
zhě

wàn

qiān
rén

jiē

xiàn

qiè

shēn
sān
mèi


suō

shì
jiè

liàng

shì
sān
mèi

tuó
luó


ěr
shí
miào
yīn

gòng
yǎng
shì
jiā
móuduō
bǎo
huán
guī
běn


suǒ
jīng
zhū
guó

liù
zhǒng
zhèn
dòng


bǎo
lián
huá

zuò
bǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhǒng

yuè


dào
běn
guówàn

qiānwéi
rào
zhì
jìng
huá
xiǔ
宿
wáng
zhì

suǒ

bái

yán

shì
zūn


dào
suō

shì
jiè
ráo

zhòng
shēng

jiàn
shì
jiā
móu
jiàn
duō
bǎo
bài

gòng
yǎng

yòu
jiàn
wén
shū
shī


wáng

jiàn
yào
wáng
qín
jīng
jìn
yǒng
shī


děng


lìng
shì

wàn

qiānxiàn

qiè

shēn
sān
mèi

shuō
shì
miào
yīn


lái
wǎng
pǐn
shí


wàn
èr
qiān
tiānshēng

rěn

huá

huá
sān
mèi