华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 观世音菩萨普门品 第二十五(注音)

导读:尔时无尽意菩萨、即从座起,偏袒右肩,合掌向佛、而作是言:‘世尊,观世音菩萨、以何因缘、名观世音...

法华经卷七 观世音菩萨普门品 第二十五(注音)

ěr
shí


jìn
cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎng
xiàng


ér
zuò
shì
yán

shì
zūn

guān
shì
yīn

yīn
yuán
míng
guān
shì
yīn


gào

jìn
shàn
nán


ruò
yǒu

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
shēng
shòu
zhū

nǎo

wén
shì
guān
shì
yīn
xīn
chēng
míng

guān
shì
yīnshí
guān

yīn
shēng

jiē

jiě
tuō

ruò
yǒu
chí
shì
guān
shì
yīn


míng
zhě

shè


huǒ

huǒ

néng
shāo

yóu
shì


wēi
shénruò
wéi

shuǐ
suǒ
piāo

chēng

míng
hàoqiǎn
chù

ruò
yǒu
bǎi
qiān
wàn

亿
zhòng
shēng

wèi
qiú
jīn

yín

liú


chēnǎo

shān

zhēn
zhū
děng
bǎo
hǎi

jiǎ
shǐ
使
hēi
fēng
chuī

chuán
fǎng

piāo
duò
luó
chà
guǐ
guó


zhōng
ruò
yǒu

nǎi
zhì

rén

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

shì
zhū
rén
děng
jiē

jiě
tuō
luó
chà
zhī
nàn


shì
yīn
yuán

míng
guān
shì
yīn

ruò

yǒu
rén
lín
dāng
bèi
hài

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě


suǒ
zhí
dāo
zhàng
xún
duàn
duàn
huài

ér

jiě
tuō

ruò
sān
qiān

qiān
guó


mǎn
zhōng

chā

luó
chà


lái
nǎo
rén

wén

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

shì
zhū
è
guǐ

shàng

néng

è
yǎn
shì
zhī

kuàng

jiā
hài

shè

yǒu
rén

ruò
yǒu
zuì

ruò

zuì

niǔ
xiè

jiā
suǒ
jiǎn


shēn

chēng
guān
shì
yīn


míng
zhě

jiē

duàn
huàijiě
tuō

ruò
sān
qiān

qiān
guó


mǎn
zhōng
yuàn
zéi

yǒu

shāng
zhǔ

jiāng
zhū
shāng
rén


chí
zhòng
bǎo

jīng
guò
xiǎnzhōng

rén
zuò
shì
chàng
yán

zhū
shàn
nán
kǒngděng
yīng
dāng

xīn
chēng
guān
shì
yīn


míng
hào

shì


néng


wèi
shī

zhòng
shēng


děng
ruò
chēng
míng
zhěyuàn
zéi
dāng

jiě
tuō

zhòng
shāng
rén
wénshēng
yánguān
shì
yīnchēng

míng
jiě
tuō


jìn


guān
shì
yīn


wēi
shén
zhī

wēi
wēi

shì

ruò
yǒu
zhòng
shēng
duō

yín


cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便
ruò
duō
chēn
huì

cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便


chēn

ruò
duō

chī

cháng
niàn
gōng
jìng
guān
shì
yīnbiàn
便


chī


jìn


guān
shì
yīnyǒu

shì
děng

wēi
shén


duō
suǒ
ráo


shì

zhòng
shēng
cháng
yìng
xīn
niàn

ruò
yǒu

rén

shè

qiú
nán


bài
gòng
yǎng
guān
shì
yīnbiàn
便
shēng


zhì
huì
zhī
nán

shè

qiú


biàn
便
shēng
duān
zhèng
yǒu
xiàng
zhī宿
zhí

běn

zhòng
rén
ài
jìng


jìn


guān
shì
yīn


yǒu

shì


ruò
yǒu
zhòng
shēng

gōng
jìng

bài
guān
shì
yīn

táng
juān

shì

zhòng
shēng
jiē
yīng
shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hào


jìn


ruò
yǒu
rén
shòu
chí
liù
shí
èr

亿
héng

shā


míngjìn
xíng
gòng
yǎng
yǐn
shí


fu

yào
yún


shì
shàn
nán


shàn

rén

gōng

duō
fǒu


jìn

yán

shèn
duō

shì
zūn


yán

ruò

yǒu
rén
shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hào

nǎi
zhì

shí

bài

gòng
yǎng

shì
èr
rén


zhèng
děng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié


qióng
jìn


jìn


shòu
chí
guān
shì
yīn


míng
hàoshì

liàng

biān


zhījìnbái

yán

shì
zūn

guān
shì
yīnyún

you

suō

shì
jiè

yún

ér
wèi
zhòng
shēng
shuō


fāng
biàn
便
zhīshì
yúngào

jìn
shàn
nán


ruò
yǒu
guó

zhòng
shēng

yīng


shēn


zhě

guān
shì
yīnxiàn

shēn
ér
wèi
shuō


yīng


zhī

shēn


zhě


xiàn

zhī

shēn
ér
wèi
shuō


yīng

shēng
wén
shēn


zhě


xiàn
shēng
wén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

fàn
wáng
shēn


zhě


xiàn
fàn
wáng
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shì
shēn


zhě


xiàn

shì
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


zài
tiān
shēn


zhě


xiàn

zài
tiān
shēn
ér
wèi
shuō


yīngzài
tiān
shēn


zhě


xiàn


zài
tiān
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tiān

jiāng
jūn
shēn


zhě


xiàn
tiān

jiāng
jūn
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shā
mén
shēn


zhě


xiàn

shā
mén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

xiǎo
wáng
shēn


zhě


xiàn
xiǎo
wáng
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zhǎng
zhě
shēn


zhě


xiàn
zhǎng
zhě
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


shì
shēn


zhě


xiàn

shì
shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zǎi
guān
shēn


zhě


xiàn
zǎi
guān
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


luó
mén
shēn


zhě


xiàn

luó
mén
shēn
ér
wèi
shuō


yīng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


shēn


zhě


xiàn

qiū


qiū


yōu

sāi

yōu


shēn
ér
wèi
shuō


yīng

zhǎng
zhě


shì

zǎi
guān


luó
mén


shēn


zhě


xiàn


shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tóng
nán

tóng

shēn


zhě


xiàn
tóng
nán

tóng

shēn
ér
wèi
shuō


yīng

tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng
shēn


zhě


jiē
xiàn
zhī
ér
wèi
shuō


yīng

zhí
jīn
gāng
shēn


zhě


xiàn
zhí
jīn
gāng
shēn
ér
wèi
shuōjìn


shì
guān
shì
yīn


chéng
jiù

shì
gōngzhǒng
zhǒng
xíng

you
zhū
guótuō
zhòng
shēng

shì


děng

yīng
dāng

xīn
gòng
yǎng
guān
shì
yīnshì
guān
shì
yīn
wèi

nàn
zhī
zhōng
néng
shī

wèi

shì


suō

shì
jiè

jiē
hào
zhī
wéi
shī

wèi
zhě


jìnbái

yán

shì
zūn


jīn
dāng
gòng
yǎng
guān
shì
yīn
jiě
jǐng
zhòng
bǎo
zhū

yīng
luò

jià
zhí
bǎi
qiān
liǎng
jīn

ér


zhī

zuò
shì
yán

rén
zhě

shòu


shī
zhēn
bǎo
yīng
luò

shí
guān
shì
yīnkěn
shòu
zhī


jìn


bái
guān
shì
yīn


yán

rén
zhě

mǐn

děng


shòu

yīng
luò

ěr
shí

gào
guān
shì
yīndāng
mǐn


jìn

zhòng

tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng


shòu
shì
yīng
luò


shí
guān
shì
yīn


mǐn
zhū

zhòngtiān

lóng

rén
fēi
rén
děng

shòu

yīng
luò

fēn
zuò
èr
fēn


fēn
fèng
shì
jiā
móu
fēn
fèng
duō
bǎo
jìn


guān
shì
yīn


yǒu

shì

zài
shén


you

suō

shì
jiè

ěr
shí

jìn

wèn
yuē

shì
zūn
miào
xiāngjīn
zhòng
wèn

yīn
yuán

míng
wéi
guān
shì
yīnmiào
xiāng
zūn
jìntīng
guān
yīn
háng

shàn
yìng
zhū
fāng
suǒ

hóng
shì
shēn

hǎi


jié
shì
duō
qiān

亿
qīng
jìng
yuàn


wéi

lüè
shuō

wén
míng

jiàn
shēn

xīn
niàn

kōng
guò

néng
miè
zhū
yǒu


jiǎ
shǐ
使
xìng
hài


tuī
luò

huǒ
kēng

niàn

guān
yīn


huǒ
kēng
biàn
chéng
chí

huò
piāo
liú

hǎi

lóng

zhū
guǐ
nán

niàn

guān
yīnlàng

néng
méi

huò
zài


fēng

wéi
rén
suǒ
tuī
duò

niàn

guān
yīn

kōng
zhù

huò
bèi
è
rén
zhú

duò
luò
jīn
gāng
shān

niàn

guān
yīnnéng
sǔn

máo

huò
zhí
yuàn
zéi
rào


zhí
dāo
jiā
hài

niàn

guān
yīn


xiánxīn

huò
zāo
wáng
nán


lín
xíng

shòu
寿
zhōng

niàn

guān
yīn


dāo
xún
duàn
duàn
huài

huò
qiú
jìn
jiā
suǒ

shǒu

bèi
chǒu
xiè

niàn

guān
yīn


shì
rán

jiě
tuō

zhòu

zhū

yào

suǒ

hài
shēn
zhě

niàn

guān
yīn


hái
zhù

běn
rén

huò

è
luó
chà


lóng
zhū
guǐ
děng

niàn

guān
yīn


shí


gǎn
hài

ruò
è
shòu
wéi
ràozhǎoniàn

guān
yīnzǒu

biān
fāng

wán
shé


xiēyān
huǒ
rán

niàn

guān
yīn


xún
shēng

huí


yún
léi

chè
diàn

jiàng
báo
shùniàn

guān
yīn


yìng
shí

xiāo
sàn

zhòng
shēng
bèi
kùn
è


liàng


shēn

guān
yīn
miào
zhì


néng
jiù
shì
jiān
shén
tōng


guǎng
广
xiū
zhì
fāng
biàn
便

shí
fāng
zhū
guóshā

xiàn
shēn

zhǒng
zhǒng
zhū
è
guǐ
chù
shēng

shēng
lǎo
bìng
jiàn

lìng
miè

zhēn
guān
qīng
jìng
guān

guǎng
广

zhì
huì
guān

bēi
guān


guān

cháng
yuàn
cháng
zhān
yǎng


gòu
qīng
jìng
guāng

huì


zhū
ān

néng

zāi
fēng
huǒ


míng
zhào
shì
jiān

bēi

jiè
léi
zhènmiào

yún

shù
gān
miè
chú
fán
nǎo
yàn

zhèng
sòng
jīng
guān
chù


wèi
jūn
zhèn
zhōng

niàn

guān
yīn


zhòng
yuàn

tuì
退
sàn

miào
yīn
guān
shì
yīn

fàn
yīn
hǎi
cháo
yīn

shèng

shì
jiān
yīn

shì


cháng
niàn

niàn
niàn

shēng


guān
shì
yīn
jìng
shèngnǎo

è

néng
wéi
zuò

qiè
gōngyǎn
shì
zhòng
shēnghǎi

liàng

shì

yìng
dǐng


ěr
shí
chí
cóng
zuò


qián
bái

yán

shì
zūn

ruò
yǒu
zhòng
shēng

wén
shì
guān
shì
yīn


pǐn

zài
zhīmén
shì
xiàn
shén
tōng

zhě

dāng
zhī
shì
rén
gōng


shǎo


shuō
shì

mén
pǐn
shí

zhòng
zhōng

wàn

qiān
zhòng
shēng

jiē


děng
děng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn