华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 陀罗尼品 第二十六(注音)

导读:尔时药王菩萨、即从座起,偏袒右肩,合掌向佛、而白佛言:‘世尊,若善男子、善女人,有能受持法华经者。若...

法华经卷七 陀罗尼品 第二十六(注音)

ěr
shí

yào
wángcóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān


zhǎng
xiàng


ér
bái

yán

shì
zūn

ruò
shàn
nán


shàn

rén

yǒu
néng
shòu
chí

huá
jīng
zhě

ruò

sòng
tōng


ruò
shū
xiě
jīng
juànsuǒgào
yào
wáng

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén

gòng
yǎng

bǎi
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
děng
zhū

yúnsuǒníng
wéi
duō
fǒu

shèn
duō

shì
zūn


yán

ruò
shàn
nán


shàn

rén

néng

shì
jīng

nǎi
zhì
shòu
chí


sòng

jiěshuō
xiū
xíng

gōng

shèn
duō

ěr
shí
yào
wáng


bái

yán

shì
zūn


jīn
dāng

shuō

zhě
tuó
luó

zhòu


shǒu

zhī


shuō
zhòu
yuē

ān
ěr
màn
○1曼
ěr

○2摩


○3摩


zhǐ
○4旨

zhē
○5遮


shē
○6赊
miē
shē
○7赊

duō
wěi
shān
○8羶


○9目


○1目
duō

suō
○11娑

ā
○12阿
wěi
suō

sāng
○13桑

suō
○14娑

chā
○15叉

ā
○16阿
chā

ā
○17阿


shān
○18羶

shē
○19赊

tuó
○2陀
luó

ā
○21阿

qié

suō

zhè

chā


○22祢


ā
○23阿
biàn
便
duō
luóā
○24阿
dàn
duō


shū

ōu
○25欧
jiū

móu
○26牟
jiū

ā
○27阿
luó


○28波
luó

shǒu
○29首
jiā

ā
○3阿
sān

sān


○31佛
tuózhì


○32达

sēng
○33僧
qié
niè

shā


○34婆
shě

shě
shū

màn
○35曼
duō
luó
màn
○36曼
duō
luó
chā

duō
yóu
○37邮
lóu
duō
yóu
○38邮
lóu
duō
jiāo
shě
luè
è
○39恶
chā
luó
è
○4恶
chā

duō

ā
○41阿


ā
○42阿duō

○43夜

shì
zūn

shì
tuó
luó

shén
zhòu

liù
shí
èr

亿
héng

shā
děng
zhū

suǒ
shuō

ruò
yǒu
qīn
huǐ


shī
zhě


wéi
qīn
huǐ
shì
zhūshí
shì
jiā
móu


zàn
yào
wáng


yán

shàn
zāi

shàn
zāi

yào
wáng


mǐn
niàn
yōngshī


shuō
shì
tuó
luózhū
zhòng
shēng

duō
suǒ
ráo


ěr
shí
yǒng
shī


bái

yán

shì
zūnwèi
yōng


sòng
shòu
chí

huá
jīng
zhě

shuō
tuó
luó


ruò


shī

shì
tuó
luó


ruò

chā

ruò
luó
chà

ruò

dān


ruò

zhē

ruò
jiū
pán


ruò
è
饿
guǐ
děng


qiú

duǎn


néng

biàn
便
qián
ér
shuō
zhòu
yuē

cuó


○1摩

cuó


○2郁
zhǐ

○3目
zhǐ
ā
○4阿

ā
○5阿
luó


niè
○6涅


niè
○7

duō○8伊
zhì

wéi
○9韦
zhì

zhǐ
○1旨
zhì

niè
○11

chí

niè
○12

chí


○13底

shì
zūn

shì
tuó
luó

shén
zhòu

héng

shā
děng
zhū

suǒ
shuō


jiē
suí


ruò
yǒu
qīn
huǐ


shī
zhě


wéi
qīn
huǐ
shì
zhūěr
shí

shā
mén
tiān
wáng

shì
zhě
bái

yán

shì
zūnwèi
mǐn
niàn
zhòng
shēng

yōngshī


shuō
shì
tuó
luóshuō
zhòu
yuē

ā


○1那

nòu
○2[少/兔]


ā
○3阿○4那


○5拘


○6履

shì
zūn


shì
shén
zhòu
yōng


shī
dāng
yōng

chí
shì
jīng
zhě

lìng
bǎi
yóu
xún
nèi

zhū
shuāi
huàn

ěr
shí
chí
guó
tiān
wáng
zài

huì
zhōng


qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
qián


zhòng

gōng
jìng
wéi
rào

qián


suǒ


zhǎng
bái

yán

shì
zūn
tuó
luó

shén
zhòu

yōng

chí

huá
jīng
zhě


shuō
zhòu
yuē

ā
qié

qié
○1伽


○2瞿

qián
○3乾
tuó

zhān
○4旃
tuó


○5摩
dēng

cháng
○6常
qiú


○7浮
lóu
shā

è
○8頞

○9底

shì
zūn

shì
tuó
luó

shén
zhòu


shí
èr

亿
zhū

suǒ
shuō

ruò
yǒu
qīn
huǐ


shī
zhě


wéi
qīn
huǐ
shì
zhūěr
shí
yǒu
luó
chà

děng


míng
lán


èr
míng

lán


sān
míng

chǐ
齿


míng
huá
chǐ
齿


míng
hēi
chǐ
齿

liù
míng
duōmíng

yànmíng
chí
yīng
luò

jiǔ
míng
gāo


shí
míng
duó

qiè
zhòng
shēng
jīng


shì
shí
luó
chàguǐbìngjuàn
shǔ
suǒ

tóng
shēng
bái

yán

shì
zūn


děng


yōng


sòng
shòu
chí

huá
jīng
zhě

chú

shuāi
huàn

ruò
yǒu

qiú

shī
duǎn
zhě

lìng


biàn
便
qián

ér
shuō
zhòu
yuē

○1伊

mǐn

○2伊


ā
○3阿○4伊○5泥


○6泥


○7泥


○8泥


○9泥

lóu
○1楼

lóu
○11楼

lóu
○12楼

lóu
○13楼

duō
○14多

duō
○15多

duō
○16多

dōu
○17兜

nòu
○18[少/兔]

○19醯

níng
shàng

tóu
shàng


nǎo


shī

ruò

chā

ruò
luó
chà

ruò
è
饿
guǐ

ruò

dān


ruò

zhē

ruò

tuó
luó

ruò
jiān
tuó

ruòqié

ruò
ā


luó

ruò

chā

zhē

ruò
rén

zhē

ruò

bìng
ruòruò
èr


ruò
sān


ruò


nǎi
zhìruò
cháng

bìng

ruò
nán
xíng

ruò

xíng

ruò
tóng
nán
xíng

ruò
tóng

xíng

nǎi
zhì
mèng
zhōng
nǎo
qián

ér
shuō

yán

ruò

shùn

zhòu

nǎo
luàn
shuō

zhě

tóu

zuò

fēn


ā

shù
zhī


shā


zuì
yóu
yāng

dòu
chèng

kuáng
rén

tiáo


sēng
zuì

fàn


shī
zhě

dāng
huò

shì
yāng

zhū
luó
chà

shuō
bái

yán

shì
zūn


děng

dāng
shēn

yōng

shòu
chí


sòng

xiū
xíng
shì
jīng
zhě

lìng

ān
wěn


zhū
shuāi
huàn

xiao
zhòng

yào


gào
zhū
luó
chà


shàn
zāi

shàn
zāi


děng
dàn
néng
yōng

shòu
chí

huá
míng
zhě
liàng


kuàng
yōngshòu
chí

gòng
yǎng
jīng
juàn

huá

xiāng

yīng
luò


xiāng


xiāng

shāo
xiāng

fān
gài


yuè

rán
zhǒng
zhǒng
dēng


dēng

yóu
dēng

zhū
xiāng
yóu
dēng
huá
yóu
dēng

zhān
bo
huá
yóu
dēng


shī
jiā
huá
yóu
dēng

yōu

luó
huá
yóu
dēng


shì
děng
bǎi
qiān
zhǒng
gòng
yǎng
zhě

gāoděng

juàn
shǔ

yīng
dāng
yōng


shì

shī

shuō
shì
tuó
luó

pǐn
shí

liù
wàn

qiān
rénshēng

rěn