华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 普贤菩萨劝发品 第二十八(注音)

导读:尔时普贤菩萨、以自在神通力,威德名闻,与大菩萨无量无边不可称数、从东方来,所经诸国,普皆震动,雨宝...

法华经卷七 普贤菩萨劝发品 第二十八(注音)

ěr
shí

xián

zài
shén
tōng


wēi

míng
wén


liàng

biān


chēng
shù

cóng
dōng
fāng
lái

suǒ
jīng
zhū
guó


jiē
zhèn
dòng


bǎo
lián
huá

zuò

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhǒng

yuè

yòu


shù
zhū
tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó
qié

rén
fēi
rén
děng


zhòng
wéi
rào


xiàn
wēi

shén
tōng
zhī


dào
suō

shì
jiè

shé
jué
shān
zhōng

tóu
miàn

shì
jiā
móuyòu
ràobái

yán

shì
zūnbǎo
wēi

shàng
wáng

guó

yáo
wén

suō

shì
jiè
shuō

huá
jīngliàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū


zhòng
gòng
lái
tīng
shòu

wéi
yuàn
shì
zūn
dāng
wèi
shuō
zhī

ruò
shàn
nán


shàn

rénlái
miè
hòu

yún

néng

shì

huá
jīng


gào

xiánruò
shàn
nán


shàn

rén

chéng
jiù

lái
miè
hòu

dāng

shì

huá
jīng


zhě

wéi
zhū


niàn

èr
zhě

zhí
zhòng

běn

sān
zhě


zhèng
dìngzhě


jiù

qiè
zhòng
shēng
zhī
xīn

shàn
nán


shàn

rén


shì
chéng
jiù

lái
miè
hòushì
jīng

ěr
shí

xián


bái

yán

shì
zūn


hòu

bǎi
suì

zhuó
è
shì
zhōng


yǒu
shòu
chí
shì
jīng
diǎn
zhě


dāng
shǒu


chú

shuāi
huàn

lìng

ān
wěn

shǐ
使


qiú


biàn
便
zhě

ruò


ruòruòruò

mín

ruò
wéi

suǒ
zhuó
zhě

ruò

chā

ruò
luó
chà

ruò
jiū
pán


ruò

shè
shé

ruò

zhē

ruò

dān


ruò
wéi
tuó
luó
děng

zhū
nǎo
rén
zhě

jiē


biàn
便

shì
rén
ruò
xíng

ruòsòng

jīng


ěr
shí
chéng
liù

bái
xiàng
wáng

zhòngsuǒ

ér

xiàn
shēn

gòng
yǎng
shǒu


ān
wèi

xīn


wèi
gòng
yǎng

huá
jīng


shì
rén
ruò
zuò


wéi

jīng

ěr
shí


chéng
bái
xiàng
wáng
xiàn

rén
qián


rén
ruò


huá
jīng
yǒu
suǒ
wàng
shī


dāng
jiào
zhī


gòng

sòng

hái
lìng
tōng


ěr
shí
shòu
chí

sòng

huá
jīng
zhě


jiàn

shēn

shèn

huān


zhuǎn

jīng
jìn


jiàn

sān
mèi

tuó
luó


míng
wéi
xuán
tuó
luó


bǎi
qiān
wàn

亿
xuán
tuó
luóyīn
fāng
biàn
便
tuó
luó
shì
děng
tuó
luó


shì
zūn

ruò
hòu
shì
hòu

bǎi
suì

zhuó
è
shì
zhōng


qiū


qiū


yōu

sāi

yōuqiú
suǒ
zhě

shòu
chí
zhě


sòng
zhě

shū
xiě
zhě


xiū

shì

huá
jīng


sān


zhōng

yīng

xīn
jīng
jìn

mǎn
sān

dāng
chéng
liù

bái
xiàngliàng


ér

wéi
ràoqiè
zhòng
shēng
suǒ

jiàn
shēn

xiàn

rén
qián

ér
wèi
shuō


shì
jiàotuó
luó

zhòu


shì
tuó
luó
yǒu
fēi
rén
néng

huài
zhěwéi

rén
zhī
suǒ
huò
luàn


shēn


cháng

shì
rén

wéi
yuàn
shì
zūn
tīng

shuō

tuó
luó

zhòu
qián
ér
shuō
zhòu
yuē

ā
tán

tán
○1檀
tuó


tán
○2檀
tuó


tán
○3檀
tuó
jiū
shě

tán
○4檀
tuó
xiū
tuó

xiū
○5修
tuó

xiū
○6修
tuó
luó○7佛
tuó

shān


○8萨

tuó
luó

ā

duō


○9萨


shā
ā

duō

xiū
○1修
ā

duō

sēng
○11僧
qié


chā

sēng
○12僧
qié
niè
qié
tuó

ā
○13阿
sēng

sēng
○14僧
qié

qié


○15帝

ā
duò
sēng
qié
dōu
luè
ā
luó


luó


○16萨

sēng
qié

sān


qié
lán


○17萨xiū


shā


○18萨


duǒ
lóu
tuó
jiāo
shě
luè
ā
nòu
[少/兔]

qié

xīn
○19辛
ā

○20帝

shì
zūn

ruò
yǒuwén
shì
tuó
luó

zhě

dāng
zhī

xián
shén
tōng
zhī


ruò

huá
jīng
xíng
yányǒu
shòu
chí
zhě

yīng
zuò

niàn

jiē
shì

xián
wēi
shén
zhī


ruò
yǒu
shòu
chí


sòng

zhèng

niàn

jiě

shuō
xiū
xíng

dāng
zhī
shì
rén
xíng

xián
xíngliàng

biān
zhū

suǒ
shēn
zhòng
shàn
gēn

wéi
zhū

lái
shǒu


tóu

ruò
dàn
shū
xiě

shì
rén
mìng
zhōng

dāng
shēng
dāo

tiān
shàng

shì
shí

wàn

qiān
tiān

zuò
zhòng

yuè
ér
lái
yíng
zhī


rén

zhuó

bǎo
guàn


cǎi

zhōng


kuàikuàng
shòu
chí


sòng

zhèng

niàn

jiě

shuō
xiū
xíng

ruò
yǒu
rén
shòu
chí


sòng

jiě
shì
rén
mìng
zhōng

wéi
qiān

shòu
shǒu

lìng

kǒngduò
èwǎng
dōu
shuài
tiān
shàng
suǒ


yǒu
sān
shí
èr
xiàngzhòng
suǒ
gòng
wéi
rào

yǒu
bǎi
qiān
wàn

亿
tiān

juàn
shǔ

ér

zhōng
shēng

yǒu

shì
děng
gōng
shì

zhì
zhě

yīng
dāng

xīn

shū

ruò
shǐ
使
rén
shū

shòu
chí


sòng

zhèng

niàn


shuō
xiū
xíng

shì
zūn


jīn

shén
tōngshǒu

shì
jīnglái
miè
hòu
yán


nèi

guǎng
广
lìng
liú


shǐ
使

duàn
jué

ěr
shí
shì
jiā
móu


zàn
yán

shàn
zāi

shàn
zāi


xián


néng

zhù
shì
jīng

lìng
duō
suǒ
zhòng
shēng
ān


chéng
jiù
gōng


shēn


bēi

cóng
jiǔ
yuǎn
lái


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
ér
néng
zuò
shì
shén
tōng
zhī
yuàn

shǒu

shì
jīng


dāng

shén
tōng


shǒu

néng
shòu
chí

xián


míng
zhě


xián

ruò
yǒu
shòu
chí


sòng

zhèng

niàn

xiū


shū
xiě
shì

huá
jīng
zhě

dāng
zhī
shì
rén


jiàn
shì
jiā
móu
cóng

kǒu
wén

jīng
diǎn

dāng
zhī
shì
rén

gòng
yǎng
shì
jiā
móudāng
zhī
shì
rén


zàn
shàn
zāi

dāng
zhī
shì
rén

wéi
shì
jiā
móu


shǒu


tóu

dāng
zhī
shì
rén

wéi
shì
jiā
móuzhī
suǒshì
zhī
réntān
zhuó
shìhào
wài
dào
jīng
shū

shǒu


qīn
jìn

rén

zhū
è
zhě

ruò

ér

ruò
chù
zhū
yáng

gǒu

ruò
liè
shī

ruò
xuàn
màishì
rén
xīn

zhì
zhí

yǒu
zhèng

niàn

yǒu
shì
rén

wéi
sān

suǒ
nǎo
wéi
màn

xié
màn

zēng
shàng
màn
suǒ
nǎo

shì
rén
shǎo

zhī


néng
xiū

xián
zhī
xíng


xián

ruò

lái
miè
hòu
hòu

bǎi
suì

ruò
yǒu
rén
jiàn
shòu
chí


sòng

huá
jīng
zhě

yīng
zuò
shì
niàn


rén

jiǔ
dāng

dào
chǎng


zhū

zhòng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānzhuǎn

lún

chuī

luó

dāng
zuò
tiān
rén

zhòng
zhōng
shī


zuò
shàng


xián

ruò

hòu
shì

shòu
chí


sòng
shì
jīng
diǎn
zhě

shì
rén


tān
zhuó

fu
yǐn
shí


shēng
zhī


suǒ
yuàn

xiàn
shìbào

ruò
yǒu
rén
qīng
huǐ
zhī

yán


kuáng
rén
ěr

kōng
zuò
shì
xíng

zhōng

suǒ
huò


shì
zuì
bào

dāng
shì
shì

yǎn

ruò
yǒu
gòng
yǎng
zàn
tàn
zhī
zhě

dāng

jīn
shì

xiàn
guǒ
bào

ruò

jiàn
shòu
chí
shì
jīng
zhě

chū

guò
è

ruò
shí

ruò

shí


rén
xiàn
shì

bái
lài
bìng

ruò
yǒu
qīng
xiào
zhī
zhě

dāng
shì
shì

chǐ
齿
shū
quē

chǒu
chún

píng


shǒu
jiǎo
liáo


yǎn

jiǎo
lài

shēn

chòu
huì

è
chuāng

nóng
xuè

shuǐ


duǎn


zhū
è
zhòng
bìng

shìxián

ruò
jiàn
shòu
chí
shì
jīng
diǎn
zhě

dāng

yuǎn
yíng

dāng

jìng


shuō
shì

xián
quàn

pǐn
shí

héng

shā
děng

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
xuán
tuó
luó


sān
qiān

qiān
shì
jiè
wēi
chén
děng
zhū

xián
dào


shuō
shì
jīng
shí


xián
děng
zhūshè


děng
zhū
shēng
wén


zhū
tiān

lóng

rén
fēi
rén
děng


qiè

huì

jiē

huān


shòu
chízuò

ér