华严经全文网
华严经全文网
法华经原文 法华经译文 法华经注音 法华经经典 法华经视频
主页/ 法华经注音/ 文章正文

法华经卷七 妙庄严王本事品 第二十七(注音)

导读:尔时佛告诸大众:‘乃往古世、过无量无边不可思议阿僧祇劫,有佛、名云雷音宿王华智、多陀阿伽度、阿罗诃、三...

法华经卷七 妙庄严王本事品 第二十七(注音)

ěr
shí

gào
zhū

zhòng

nǎi
wǎng

shì

guò

liàng

biān
ā
sēng

jié

yǒu

míng
yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì
duō
tuó
ā
qié


ā
luó


sān
miǎo
sān

tuó

guó
míng
guāng
míng
zhuāng
yán

jié
míng

jiàn
zhōng
yǒu
wáng

míng
miào
zhuāng
yán


wáng

rén
míng
yuē
jìng


yǒu
èrmíng
jìng
zàng

èr
míng
jìng
yǎn

shì
èr

yǒu

shén
zhì
huì

jiǔ
xiū


suǒ
xíng
zhī
dào

suǒ
wèi
tán

luó


shī
luó

luó


chàn


luó


luó


chán

luó

luó


fāng
biàn
便

luóbēi

shè

nǎi
zhì
sān
shí

pǐn
zhù
dào

jiē

míng
liǎo
tōng


yòujìng
sān
mèi


xīng
xiù
宿
sān
mèi

jìng
guāng
sān
mèi

jìng

sān
mèi

jìng
zhào
míng
sān
mèi

cháng
zhuāng
yán
sān
mèi


wēi

zàng
sān
mèisān
mèi


tōng


ěr
shíyǐn
dǎo
miào
zhuāng
yán
wáng


mǐn
niàn
zhòng
shēng


shuō
shì

huá
jīng

shí
jìng
zàng

jìng
yǎn
èr

dào


suǒ


shí
zhǐ
zhǎo
zhǎng
bái
yán

yuàn

wǎng

yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì

suǒ


děng

dāng
shì
cóng

qīn
jìn

gòng
yǎng


bài

suǒ

zhě


qiè
tiān
rén
zhòng
zhōng
shuō

huá
jīng


yīng
tīng
shòu


gào

yánxìn
shòu
wài
dào

shēn
zhuó

luó
ménděng
yīng
wǎng
báigòngjìng
zàng

jìng
yǎn

shí
zhǐ
zhǎo
zhǎng
báiděng
shì

wáng


ér
shēng

xié
jiàn
jie


gào

yán


děng
dāng
yōu
niànwéi
xiàn
shén
biàn

ruò

jiàn
zhě

xīn

qīng
jìng

huò
tīng

děng

wǎng
zhì

suǒ


shì
èr

niàn
yǒng
zài

kōng

gāo

duō
luó
shù

xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
biànkōng
zhōng
xíng
zhù
zuò


shēn
shàng
chū
shuǐ

shēn
xià
chū
huǒ

shēn
xià
chū
shuǐ

shēn
shàng
chū
huǒ

huò
xiàn

shēn
mǎn

kōng
zhōng

ér

xiàn
xiǎo

xiǎo

xiànkōng
zhōng
miè


rán
zài

shuǐ


shuǐxiàn

shì
děng
zhǒng
zhǒng
shén
biàn

lìng


wáng
xīn
jìng
xìn
jiě

shí

jiàn

shén


shì

xīn

huānwèi
céng
yǒu


zhǎng
xiàng

yán


děng

shī
wéi
shì
shuí

shuí
zhīèr

bái
yán


wáng


yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì


jīn
zài

bǎo


shù
xià

zuò
shàng
zuòqiè
shì
jiān
tiān
rén
zhòng
zhōng
guǎng
广
shuō

huá
jīng

shì

děng
shī


shì


yán


jīn


jiàn

děng
shī


gòng

wǎng


shì
èr

cóng
kōng
zhōng
xià

dào


suǒ


zhǎng
báiwáng
jīn

xìn
jiě

kān
rèn

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


děng
wèi


zuò

shì

yuàn

jiàn
tīng
suǒ
chū
jiā
xiū
dào

ěr
shí
èr


chóng
xuān

bái


yuàn

fàng

děng

chū
jiā
zuò
shā
mén

zhū

shèn
nán
zhí


děng
suí

xué


yōu
tán

huá

zhí


nán
shì

tuō
zhū
nán

nán

yuàn
tīng

chū
jiāgào
yán

tīng

chū
jiā

suǒ

zhěnán
zhíshì
èr

bái


yán

shàn
zāi
yuàn
shí
wǎng

yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì

suǒ

qīn
jìn
gòng
yǎng

suǒ

zhěnán

zhí


yōu
tán

luó
huá

yòu


yǎn
zhī
guī

zhí


kǒng

ér

děng

宿

shēn
hòu

shēng
zhíshìdāng
tīng

děng

lìng

chū
jiā

suǒ

zhě


zhū

nán
zhí

shí

nánshí
miào
zhuāng
yán
wáng
hòu
gōng

wàn

qiān
rén

jiē

kān
rèn
shòu
chí
shì

huá
jīng

jìng
yǎn

huá
sān
mèi

jiǔ

tōng


jìng
zàng


liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié
tōng


zhū
è

sān
mèi


lìng

qiè
zhòng
shēng

zhū
è
wáng

rén


zhū


sān
mèi

néng
zhī
zhūzhī
zàng

èr


shì

fāng
biàn
便

shàn
huàlìng
xīn
xìn
jiě

hào

shì
miào
zhuāng
yán
wáng

qún
chén
juàn
shǔ


jìng


rén

hòu
gōng
cǎi

juàn
shǔwáng
èrwàn
èr
qiān
rénshí
gòng


suǒ

dào


tóu
miànrào

sān


què
zhù

miàn

ěr
shí


wèi
wáng
shuō


shì
jiàowáng

huān
yuè

ěr
shí
miào
zhuāng
yán
wángrén

jiě
jǐng
zhēn
zhū
yīng
luò

jià
zhí
bǎi
qiān


sàn

shàngkōng
zhōng
huà
chéng

zhù
bǎo
tái

tái
zhōng
yǒu

bǎo
chuáng


bǎi
qiān
wàn
tiānshàng
yǒu

jié
jiā

zuò

fàng

guāng
míng

ěr
shí
miào
zhuāng
yán
wáng
zuò
shì
niàn


shēn

yǒu

duān
yán
shū


chéng
jiù


wēi
miào
zhī


shí
yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì

gào

zhòng
yán


děng
jiàn
shì
miào
zhuāng
yán
wángqián

zhǎng

fǒu


wángzhōng
zuò

qiū

jīng
qín
xiū


zhù

dào


dāng

zuò


hào
suō
luó
shù
wáng

guó
míng

guāng

jié
míng

gāo
wáng


suō
luó
shù
wáng


yǒu

liàng


zhòng


liàng
shēng
wén


guó
píng
zhèng

gōng


shì


wáng

shí

guó

rén

èr

bìng
zhū
juàn
shǔ
zhōng
chū
jiā
xiū
dào

wáng
chū
jiā
wàn

qiān
suì

cháng
qín
jīng
jìn
xiū
xíng
miào

huá
jīng

guò
shì

hòuqiè
jìng
gōng

zhuāng
yán
sān
mèi


shēng

kōng

gāo

duō
luó
shù

ér
bái

yán

shì
zūnèrzuò

shì


shén
tōng
biàn
huà
zhuǎn

xié
xīn

lìng

ān
zhùzhōng


jiàn
shì
zūn


èr

zhě

shì

shàn
zhī
shí

wèi
宿
shì
shàn
gēn

ráo
lái
shēng

jie

ěr
shí

yún
léi
yīn
xiǔ
宿
wáng
huá
zhì

gào
miào
zhuāng
yán
wáng
yán


shì


shìsuǒ
yán

ruò
shàn
nán


shàn

rén

zhòng
shàn
gēn


shì
shì

shàn
zhī
shí


shàn
zhī
shí

néng
zuò

shì

shì
jiàolìng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
wáng

dāng
zhī
shàn
zhī
shí
zhě
shì

yīn
yuán

suǒ
wèi
huà
dǎo
lìng

jiànā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn


wáng


jiàn

èr

fǒu


èrcéng
gòng
yǎng
liù
shí

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
héng

shā
zhū


qīn
jìn
gōng
jìng


zhū

suǒ
shòu
chí

huá
jīng

mǐn
niàn
xié
jiàn
zhòng
shēng

lìng
zhù
zhèng
jiàn

miào
zhuāng
yán
wáng

cóng

kōng
zhōng
xià

ér
bái

yán

shì
zūn


lái
shèn

yǒu


gōng

zhì
huì


dǐng
shàng
ròu

guāng
míng
xiǎn
zhào


yǎn
cháng
guǎng
广
ér
gàn
qīng


méi
jiān
háo
xiàng
bái


yuè

chǐ
齿
bái


cháng
yǒu
guāng
míng

chún

chì
hǎo

pín

guǒ

ěr
shí
miào
zhuāng
yán
wáng

zàn
tàn


shì
děng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
gōng

lái
qián


xīn

zhǎng


bái

yán

shì
zūn

wèi
céng
yǒulái
zhī
chéng
jiù
wēi
miào
gōng


jiào
jiè
suǒ
xíng

ān
wěn
kuài
shàn


cóng
jīn

suí
xīn
xíng


shēng
xié
jiàn

jiāo
màn

chēn
huì
zhū
è
zhī
xīn

shuō
shì

ér
chū


gào

zhòngyún


miào
zhuāng
yán
wángrén


jīn
huáshì


jìng


rén

jīn

qián
guāng
zhào
zhuāng
yán
xiàng


shì

āi
mǐn
miào
zhuāng
yán
wáng

zhū
juàn
shǔ
zhōng
shēng


èr

zhě

jīn
yào
wángyào
shàng


shì

shì
yào
wáng

yào
shàngchéng
jiù


zhū

gōng

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
zhū

suǒ
zhí
zhòng

běn

chéng
jiù
zhū
shàn
gōng


ruò
yǒu
rén
shí
shì
èr


míng

zhě


qiè
shì
jiān
zhū
tiān
rén
mín

yīng

bài


shuō
shì
miào
zhuāng
yán
wáng
běn
shì
pǐn
shí


wàn

qiān
rén
yuǎn
chén

gòu


zhū

zhōng


yǎn
jìng